is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MOSAÏSCHEN EN CHRISTEL. GODSDIENST. 77

ren kant, dit verlies herftellen, door het zelve met wysgeerige byvoegzels te verfraaien, of hier en daar, naar het gevormd famenftel, te veranderen. Hier door lyfde men , als het ware , de oirkonde zelve in het wysgeerig famenftel in, het welk, door deeze vereeniging, eenen nieuwen luister en agtbaarheid verkreeg. Thans ftaat ons natefpooren :

2. Welke byvoegzelen men by het verhaal van Gen. II. moest voegen , om het zelve in de Zendavesta te kunnen overneemen.

Hoe veel duisters ook in het Godgeleerd famenftel van Zoroaster en der Perfiaanen zig moge opdoen, fchynt my nogthans de geest dier wysgeerte hier op neer te komen : Zy leerde , dat de waereld , goed gefchapen, door het kwaad beginzel verdorven wierd, doch niet geheel en al, maar dermaate , dat goed en kwaad onder een gemengd bleven; de heerfchappy des goeden beginzels ftrekte zig uit over de waereld der Geesten, maar Ahriman beheérscht de ftoflyke geheel , en maakt de menfehen, door het lichaam , 't welk met hunnen géést naauw verbonden is, ongelukkig : alle onvolkomenheid en boosheid hangt dus af, van den graad der vereeniging met de ftof; alle redelyke wezens zyn voor de gelukzaligheid vatbaar , doch alleen voor zo ver zy zig boven den invloed der ftof kunnen verheffen. Het voornaamfte beginzel der zedenleer, naar dit famenftel, is alle begeer-

K 3 te