is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 .. onderzoek' naar. den oorsprong van den

ten en aandoeningen, welke niet zuiver uit de redelyke natuur ontftaan , als kwaad en kenmerken van de overheerfching desboózen beginzels , te onderdrukken , en met geweld zelfs uitterooien , en zig* zo veel mogelyk , aan allen invloed der zinlykheid te onttrekken. Daar nu elk redelyk wezen door oeffening en .vlyt hier toe geraaken kan, en zyne redelyke natuur zelve hem hier toe moet opleiden. is ook de cindelyke overwinning van het kwaad, en de zaligheid der menfehen, niet alleen wenfchelyk , maar, met de wederverkregene regeering van Ormusdzeker te verwagten. . :

De herftelling van alles, is derhalven met den oorfprong des kwaads , naar de leer der Perfiaanen , vereenigd; de oirkonde, welke de gefchiedenis van.het laatfte behelde, moest dan ook met het andere worden aangevuld, en dus, byeen gevoegd, in de Zendavesta als. leerftuk geplaatst worden. • Zonder twyfel fchynt ons, even als dupuis , de Astronomie, of kennis der Sterrebeelden, voornamenlyd die van den Dierenriem , in het Godsdienftig leerftelzel van Zoroaster, fy.mb.olisch te zyn ingeweeven. Het Zonnejaar , of de tyd , in welken de Zon de 12 Zodiactekenen doorliep , was het Symbolum van een veel langer tydkring , welken men dagt dat de waereld duuren zoude :'en op die wyze konden deastronomifche verdeelingen van het Jaar op deeze duuring worden toegepast. Dus zyn dan de XII tekens zo veele afdeelingen 1 van