Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYZONDERE VOORZIENIGHEID. 21]

geftelteniffe en haare zedelyke regtheid beftaanbaar is daaromtrent zo wel werkzaam, als zy de uitkomft dc; dingen, welke toevallig fchynen, beftieren moet.

Langs dien weg , ftel ik de allerbyzonderfte Voorzie mgheid, verfchaf het godvrugtig hart den grootftei trooft,engeef hem den allervaftengrondflag,om in zyr vertrouwen op God, nooit, te wankelen. Welk een< geringe plaats de vroome, ook, befla, op de wereld en fchoon 'er niemand zy , die op dcszelfs omftan digheden agt geeft, hy weet, dat het befte en vrien delykfte aller Weezens hem van eeuwigheid gekend zyne omftandigheden bepaald, en tot het befte oog merk , op de wereld , geplaatft hebbe : de bereikini van welk oogmerk hy zelve, nog eens, aanfchouwei zal, in gelukkiger toeftand , wanneer zyn geeft, vai den onaanzienlyken en laftigen vleefchklomp, mitsga ders van andere onvolmaaktheden ontflaagen, in heer lyker glans , zal te voorfchyn koomen; maar welk< fchynbaare elende, of onvolmaaktheid, om dat dezel ve tot het verband der dingen behoort, zo wel nood zaakelyk is, als de onooglyke , en laftige balt ver eifcht wordt, om den fchoonen vlinder in ruimer lug te doen vliegen. — Maar van deeze aangenaame ge dagten worde ik te rug geroepen, om ons opgegeevei begrip met de voornaamfte redenen te bekleeden.

Het eerfte bewys voor ons gevoelen, waarvan wy evenwel, hier en daar, al iets. hebben laaten zien, i; afgeleid uit dat beginfel, dat het tegengeftelde ons on gerymd toefchynt. rE principio contradictionisi) A1L omftandigheden, waarvan zekere zaaken afhangen Dd 2 moe

• Dc opbeuring en ' vertroosting, die de Foor; zienigheid geeven

> moet, zvor< den, door

onsgevoe■ /en, juift, bereikt.

>

r

I

1 l

t l

(Het tegengeftelde

> van ons gevoelenfebynt ons

\ongerjmd

toe.

>

Sluiten