Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wegens den staat der. zielen na dit leven. 425

wierden vervoert over een drabbig en kwalykriekend meer. Zie daar den Styx. Charon vind zig van zelfs, want de naam is Egyptisch. Dog dit alles is door de plaatfen van Herodotus, Diodorus, Servius over de zesde Eneide en anderen te klaar, dan dat ik er langer by zoude behoeven ftil te ftaan.

Deze gehele onderaardfche toeftel, uit Egypte overgebracht, en door het vruchtbare Griekfche vernuft opgefiert, heeft zelfs de beroemdfte Wysgeren onder het laatstgenoemde volk tot een grondflag geftrekt,. om er hunne eigene ftellingen voorts op te bouwen. Zulk eene manier van voorftellen, waarby alles zyne oude namen behield, was zekerlyk de veiligfte. Want ik merkte reeds te voren aan, dat het eene zeer misdadige en gevaarlyke onderneming gehouden wierde, wanneer iemand beftond de algemeen aangenomene begrippen van den godsdienst aan te tasten. Dit had vooral plaats wat betrof het leerftuk van den toekomenden ftaat der menfchen, wyl dit altoos voor den vasten grondflag der burgerlyke maatfchappy, en der volksdeugden wierde gehouden. Want, daar de godgeleerde ftelfels der oude volkeren meestal ftaatkundig waren, of (het geen op het zelfde uitkoomt) met de burgerlyke wetten zeer naauw verbonden, was het hoog verraad in eenen eigenlyken en volftrekten zin, wanneer iemand derzelver 'grondflagen beftonde te ondermynen, of iets te leren het geen er tegen ftreed(^).

Dan,

(«) By de Athenienfers was eene wettcgens de zulke, welke op natuurkundige of bovennatuurkundige gronden over de Goden zintwisteden. P lu t. Penei. 1Ó9. in Nicia 538.

Hhh

De ffysge

ren fchik' 'en zig na ■ie volksbegrippen.

Sluiten