Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEGENS DEN STAAT DER ZIELEN NA DIT LEVEN. 42?

geluk der Maatfchappy op deugd en hoop eener toekomftige gelukzaligheid te veftigen. Hoewel de be-. wyzen, voor het laatite gedeelte dezer ftelling ingebracht, my niet allezints voldoende voorkomen, fchynen zy echter genoegzaam te tonen dat de verborgenheden onder het opzicht der overheid waren. Ook wil ik niet tegenfpreken, dat de oudfte, van welke wy befcheid hebben, in Egypten moeten worden gezocht. Voorts is het bewezen, dat dezelve eene onmiddelyke betrekking op den landbouw hadden (a), waarom dan ook in Egypte die van Ifis,»en Ofiris, den uitvinder der ploeg, en in Griekenland die van Bacchus en Ceres de oudfte en de voornaamfte waren. En hieruit fchynt men te mogen befluiten, dat geene verborgen-\ heden by de oude volkeren voor den landbouw, die ware bron van befchaaftheid, kunften en wetten waren ingevoert. Daar dan de wetten en landbouw zulk eene naauwe betrekking op elkander hebben, maakt deze omftandigheid zekerlyk het gevoelen van Warburton allerwaarfchynelykst, wanneer hy de eerfte wetgevers en {lichters der burgerlyke maatfchappyen ook voor de inftellers dezer verborgenheden houde.

Wat nu het oogmerk dezer inftellingen betreft; het, zelve was, gelyk ons de Ouden uit eenen mond ver-1 klaren, om de ingewyden tot een heilig leven te ver-« plichten, waaraan dan ook de hoop eener toekomende

(a) Court de Gebelin Hift. religieufe du Calandrier 310.

fV) Cicero in Verr. Lib. Uit. cap. uit. Hierom word Ceres by de Grieken en Romeinen met den bynaam van Wetgeeffter vereert, wyl er geene wetten waren voor den landbouw.

Hhh 2

Zy hadden 'letrekkiug )pden dndbouw.

Oogmerk Ier ver'orgenhelen.

Sluiten