Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii VOORBERICHT.

flukken, die noch duisterder gemaakt wier den door de bewoordingen en fpreekwyzen, waarin zy dezelven voorfielden , zoodat zy eikanderen niet verjlonden; en om welken nochtans de een den anderen, elk op zyn beurt, in den ban deedt, en wreedlyk vervolgde: En aan den anderen kant, het Cara&er van Mohammed, het Samenftel zyner Leere, en de Geaartheid of den Toefiand zyner Landsgenoot en, en, in V algemeen van alle de geenen, die zyner Leere toegedaan waren, en hem volgden.

Ons zeiven daarover, hier ter plaatfe , breedvoeriger vittelaaten, oordeelen wy onnoodig. De gemelde byzonderheden worden onderfcheidenlyk voor gefield in de vier Verhandelingen, die de Heer en Directeuren van Teyler's Nalaat enfchap en de Leden van deszelvs Godgeleerd Genootfchap, boven de overige ingekomen Verhandelingen 9 der Drukpersfe waardig geoordeeld hebben.

Drie Verhandelingen , t. w. de Eerfie, Tweede en Vierde, in V Latyn gefchreven, zyn daaruit in 't Nederduitsch vertaald, en zoo gedrukt; doch zonder byvoeging van 't Oorfpronglyke, 't geen men befoten heeft alleen te voegen by zoodanigen, die, in eene andere Taaie dan de Neder duitfche gefchreven, den uitgeloofden Eerprys wegdraagen; doch welken Eerprys men den Hooggeleerden Schryver der Eerfie Verhandelinge niet heeft kunnen

Sluiten