Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BY de OPKOMST van mohammed. 21

van Mohammed anderen wel het Mofaïsch geloof beleden hebben, doch dat anderen onder de baniere van den Heere Christus dienden, befchryft nadruklyk Abraham Echellensis in hifi. Arab. Dat Egypten, Armenië, Mefopotamie en het gantfche Ryk van Abisfinie met Christgelovigen zyn opgepropt geweest in deeze eeuwe, leeren ons zelfs de Oosterfche Schryvers ten allerduidelykfte. Om nu geene meerdere byzonderheden aangaande de Homeritifche Christenen 'er by te voegen (V). En onder deeze benaaming was noch wel de ftaat des Christendoms deezer eeuwe gelukkig; maar vestigen wy onzen aandacht op de natuur en hoedanigheid van voortplanting, wy moeten noodwendig bekennen, dat de ftaat des Christendoms

elen-

(a) De zeer geleerde T. E. Hl nlopen in disf. de eo, quod Arabes abAramaeisacceperunt, is van oordeel, dat wel de Joodfche .godsdienst tot Arabie is doorgedrongen, onder de regeering der Machabcen; en Christ. Guil. ta. Walchius in hifi. rerum in Homeritide fee. t% vergeleken met J. D a v. M> chaelis in bibl. oriënt. t.VII.c.IX, merkt op, dat dezelve reeds in de tweede eeuwe na Christus geboorte, tot eene aanzienlyke hoogte gedegen was; doch, wanneer de Christelyke godsdienst onder de Arabieren het allereerst zy voortgeplant geweest, kan men zoo zeker en gemaklyk niet bepaalen; evenwel kan men niet twyfelen, of hy is al vroeg derwaards overgevoerd. Immers, zoo men door de Oosterfche volken, tot welken Eusebius hifi. Eccl. I. V.c.X. op»eeft dat Pantenus, de opperfte Godgeleerde der Alexandrynfche Schoole, gezonden werd om het Euangelie te prediken, volgens de fchrandere aanmerking van Paul. Ern. Jablonski in zyne bijl. Eccl. jee. II. in notis, te verdaan hebbe de inwooneren van Arabie, die ook onder den naam van Indiaanen en Homeriten.by de Grieken bekend daan, zal het zeker, zyn, dat ook in Arabie reeds in de tweede eeuwe, het licht des Euangelïums eenigermaate ware opgegaan. Ta, zoo de Indiaanen, aan welken Eufcbius getuigt, dat Bartholomeus de Apostel, reeds te vooren den Christelyken godsdienst verkondigd heeft! of die meer inlandfche Indiaanen-of Homericen, gelyk Philostorgius in zyne bijl. Eccl. beweert, dezelfden zyn als de inwooners van het gelukkig Arabie, dan zal dit een doordaand bewys opleveren, dat zelfs in de eerde eeuw de Christelyke godsdienst reeds in Arabie is bekend geweest. Conf. Veis sier l a C r o c 11 e disf. bijl. j>. 12. Pocock fpeciem. bijl. arat. p. 136. Hotting.bijl. or. l. II. c. II.

C 3

Sluiten