is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 DE STAAT DER CHRISTENHEID

onzen Zaligmaker noch rookte, en de harten der geenen, welke in de Christelyke gemeente waren aangenomen , van het versch ingeplant geloof vurig blaakte, niets zoo veel eerbieds, niets eene zoo groo^ te hoogachting voor de Christenkerke by de Heidenen verwekt heeft; wat meer is, niets zoo veel heeft meegewerkt om'derzelver voortplanting gelukkig te onderfchragen, dan dat zy allen, opgetogen, zagen, dat men onder het bondgenootfchap der Christenen het kerkbeftuur omzigtig en onfchendbaar handhaafde, en eindlyk de tucht in eene gepaste ftrengheid allerzuiverst uitoefende ; zoo heeft integendeel ter deezer eeuwe, niets de beftuurderen der kerke zoo veragtlyk, zoo haatlyk, gemaakt by 't gros der Christenen, dan dat deezen hebben waargenomen, dat dezelve, met het verwaarloozen eener naauwkeurige regeering en van de kerklyke tucht, den trotfen hoogmoed hunner eeuwe, om de woorden der Africaanfche kerkvaderen te bezigen in Cod. Can. Eccl. Afric*. ter Christenkerke invoerden, die anders voor de geenen, die God begeerden te zien, de nedrigheid en eenvouwigheid aanprees, en zelfs hun daarin voorlichtte; ja dat zy zich aan anderen als leidsmannen in eene zondige en ongebondene leevenswyze aanboden. En wat wonder dan, dat het dit en niets anders was, 't geen de Christenen zeiven over 't algemeen zoo zeer verlaagde, en by andere volken voor alLerleie fmaadheden bloot ftelde. Niets gevolglyk heeft den ondergang eener leere, ftrydig met die derMohammedanen, zoo fterk helpen bevorderen, dan

dat