Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I48 de staat der christenheid

gens denzelfden theophanes, door eene godlyke infpraak in den droom ook toegezegd; en ongetwyfeld is daar uit die onverfchrokkenheid voortgefprooten, welke hy by zyn fterven betoond heeft. Want, toen hy vier van zyne Zoonen voor zyne oogen had zien verworgen, en de minne den vyfden weggenomen, en haar eigen kind in de plaats gelegd had, wilde hy dit niet gedogen, maar diende zulks den. beulen aan, zeggende, dat het regte doodvonnis, door eenen zoon daar aan te onttrekken, niet volkomen verrigt, en diens volgens aan de ftraffen, welke hy op aarde verdiend had, te kort gedaan wierd; waarom hy by eiken (lag, die zyne zoonen fneuvelen deed, uitriep, Gy, Heere zyt rechtvaardig, en uw oordeel is hillyk. Theoph. Simoc. L. VIII. C. 11.

Doch, na den dood van Mauritius, toen Phocas in 't bezit van 't ryk gefteld was, wierden de overblyfzels des Roomfchen ryks meer en meer verftrooid. Phocas, die zeer leelyk van lighaamsgeftalte was, bezat ook eene allerflegtfte ziel, waarin geen zweemzel van eenige deugd uitblonk; daar hy, aan de allerflordigfte wellusten verflaafd, dezelven met eene onhoorde ftoutheid involgde. Zonder trouw, zonder eer, zonder eenige letterkennis , en volftrekt onervaaren in krygskunde, leefde hy in zyn Hof, of liever in zyne vleeschhal, waar hy dagelyks onnozele menfehen als beesten deed flagten, meer als een affchuwelyk monfter, dan als een mensch.

Chosroës, Koning der Perfen, als willende den dood van Mauritius, die hem veel dienst gedaan had, wree-

ken,

Sluiten