Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 DE STAAT DER CHRISTENHEID

De verregaande verdeeltheden onder de Christenen konden zyne hoope op eenen gelukkigen uitflag aanmoedigen. In troebel water is göed visfchen, zegt het fpreekwoord.

Ook kon Mohammed zich verzekeren van den byftand van zynen oom Abu Taleb, die 't Hoofd van zyne ftamme was, en die eene byzondere genegenheid voor zynen neef Mohammed had; gelyk hem Ook deszelfs hulp zeer wel is te ftade gekomen. Behalven dat Mohammed zelf eene wettige en rechtmatige aanfpraak op de waardigheid van Prins van Mecca, en Priefter van den beroemden Tempel, had; zoo kwam hier nog by, dat de Cbriften naam, wegens hunne verregaande twiften, en vreeslyke onverdraagzaamheid, by de rondom leggende volken zeer veragt, en gehaat was geworden. Dit ging zoo verre, dat zelfs de Monophyfieten en Neftorianen naderhand den Arabieren tegen de Grieken behulpzaam zyn geweeft in 't. veroveren van verfcheide landfchappen. Uit al het welk derhalven blykt, hoe de gefteltheid van het toenmalig Chriftendom zeer veel heeft toegebragt -tot de aanvanglyke verfpreiding van Mohammeds leere.

■ bb. Dit zal ons nog klaarblyklyker worden, wanneer we ons erinneren, hoedanig een man Mohammed was, volgens de opgegeevene befchryving van zyn karaéter. Namelyk, zoo als we hem befchouwt hebben, een loos en vernuftig menfch, welbefpraakt, vriendelyk , inneemend , ftoutmoedig , wel gezien, groot in rang en vermogen; den Chriftenen genee-

gen;

Sluiten