is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BELANGEN DER OPENBAARINGE. l87

EERSTE HOOFDSTUK.

Over de Openbaaring in het algemeen.

D e Wysgeer, de natuur gadeflaande, ontdekt, dat de veranderingen en beweegingen in dezelve aan vaste wetten verbonden zyn. Deeze wetten zal hy, ten onzen opzichte, voor de oorzaaken der verfchynzelen houden, doch ten aanzien van den Schepper, zal hy ze nocli eeuwig, noch onafhanglyk, noch volftrekt onveranderlyk noemen. Zediglyk zal hy alleen befluiten, dat de Opper-regeerder een vast bewerp in de beftuuringe der waereld volgt: doch, daar de hoogfte bedoeling der volmaaktfte goedheid is, het geluk van redelyke wezens te bevorderen, zo moet aan dit groote einde alle orde in het ftoflyke onderworpen zyn. De onaf hanglyke Heer zal nimmer eenig plan blyven agtervolgen, wanneer die agtervolging de hem waardigfte voorneemens zou dwarsboomen: integendeel zal hy daar van zo dikwyls afwyken als der Aa 2 fchep-