is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 DE DWAASHEID DER TWYFFELAARY

neiging eenen vryen loop. Stoutelyk treeden zy te voorfchyn, en vallen op Zedelykheid en Godsdienst *ïregelregt aan. Met fchitterende bekwaamheden verfierd, branden zy van begeerte, om die ten toon te fpreiden. En langs geen weg meenen zy dit kragtdaadiger te kunnen doen, dan door de fterkst bevestigde en algemeenst aangenomen waarheden*, onder de gedaante van volks vooroordeelen, in twyffel.te trekken, en de eerwaardigfte en heiligfte dingen in een belachelyk licht te plaatfen. Op die wyze verheffen zy zig tot vermaardheid, trekken de verwondering der Weetnieten en Ligtmisfen tot zig, en vormen zig een party, die hun. zoo fterk toegedaan is, als eenige Godsdienstige feóte haaren grondlegger , die hunne wonderfpreuken met een ingewikkeld geloof inzwelgt, en die allen, welken het hart hebben, om zig tegen hen te verzetten, of zelfs van hun te verfchillen, met fcheldwoorden en fchimp overlaadt.

Deeze foort belTaat uit twee deelen. Het eerste bevat zoodanigen, die zig bepaalen ter verwerping van het Christelyk Geloof, en ter wederftreeving en belemmering van deszelfs opgang in de Wereld, maar evenwel eenen geheiligden eerbied betuigen te hebben voor den natuurlyken Godsdienst; Het tweede zoodanigen, die beide Godsdiensten evenzeer verwerpen, alle zedelykheid met tak en wortel zoeken uit te roejen, en regelregte Ongodistery poogen op den throon te .zetten. — Het* eene, zeker, leidt, dikwerf, tot het

an=