is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$4 DE DWAASHEID DER TWYFFELAARY

uitvlugten doen vinden. Begeef u voor een oogenblik Op zyn eigen grond. Straks verlaat hy dien, en om uwe vervolging te ontwyken doolt en zwerft hy door de ontelbaare bywegen der hairklovery. Is hy ein delyk, fchier buiten adem, en op het punt van gevangen te worden, dan, indien hy eenigszins bekwaam is tot fpotterny, neemt hy die te baat, om de doodelyke Hagen van ernstige redekaveling af te weeren Is hy ook daarin ongelukkig, om dat zy tegen hem gekeerd wordt, dan is zyn laatfte toevlugt boos te worden, en u voor een Dweeper of Geestdryver te fehelden. Met één woord, liever zal men alles, 'wat ook, ter hand vatten, dan zig laaten overtuigen zvne dwaaling gulhartig bekennen, en die vlytig verbeteren. Want, wat 'er ook de oorzaak van zy, zeker is het, dat de menfehen veel meer afkeer hebben van eene dwaaling te bekennen, dan een misflag of overtuigd te worden van eene ongerymdheid , 'dan eene ondeugd.

Doch het geen de Twyffelaary nog onverbeteriyker maakt, is, dat deeze onverwinnelyke hardnekkig, heid zig wonderlyk weet te verbergen voor hem zeiven, wien zy kenmerkt. Dit gebrek, verbeeldt hy zig, kan alleen verweeten worden aan die -eenen welken hem tegenfpreeken, en welken hy verwaande meesters in 't beflisfen noemt, terwyl hy zelf <reheel zedig en redeiyk is. Zyn verftand, dus geheel verduisterd, houdt zig bezig, niet met hem van dwaaling

af