is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de verstandige yver. 22/

voor 't licht brengen, bloot leggen en verklaaren; derzelver aart, vermogen, en gezag in de verftanden der menfchen als inprenten, de fterkfte poogjngeu telkens vernieuwen; dan zullen zy, dien-indruk gemaakt hebbende, ten laatfte alle de bolwerken der dwaaling en onkunde over hoop werpen, ja geheel en al verwoesten,

En dit moet men des te vlytiger waarneemen, aangezien de handhaavers der waarheid over 't algemeen niet zo dringend en aanhoudend werkzaam zyn, als de voorftanders der Ondeugd. Want de kinderen der Wereld zyn [ook hierin] voorzigtiger dan de kinderendis Lichts jft hun ge/lachte. Luk. XVI. y. 8. Deeze namelyk, van hunne opregtheid by zichzelven bewust, betrouwen te veel op de rechtvaardigheid hunner zaake; en denken dat dezelve door haare eigen fterkte als met een koperen muur omringd is. Wanneer zich dan, onvenyagt,. eenige zwaarigheden of beletzels opdoen; vallen zy aanftonds in het denkbeeld , dat ons geflagt te bedorven is..om.pnderrjgt of verbeterd tc; kunnen worden, en ftaken dus, den moed opgevende, hun prys waardig en voortreffolyk werk. Do anderen daar en tegen, op hunne zaak geheel niet fteunende, onderfehraagen en -befchermen dezelve waar zy maar kunnen, en vervullen het mangel van rechtvaardigheid, door hunne vlyt. Van hier is het dat het hen dikwyls zo wél gelukt, en zy zich daar over verhlyden.:,-terwyl de goede en welmeenende, wanneer zy eenen

Ff 2 fter-