is toegevoegd aan uw favorieten.

De brief van Paullus aan Filémon in leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïi2 VIERDE LEERREDE

nodig; daar hem zeiven het uitgaan, en dus de. gelegenheid, om zich in eigen perfoon het een en ander te verfchaffen , benoomen is. Voor het overige is het overtollig, nader in de bijzonderheden , te willen onderzoeken, wat al diensten Paulluh van Onefimus konde gehad hebben. Gerieflijkheden des levens, nodige tijdingen van , en aan anderen over te brengen, maken hier de hoofdzaak uit: — 'Er is 'er wel, die ook denken, dat Paullus Onefimus als eenen Euangelie - dii naa - wilde gebruiken. — Dan dit legt, onzes bedunkens, in de uitdrukking in het geheel niet opgefloten. — De naam van geliefden en getrouwen broeder , met welken de Apostel onzen Onefimus Kol. IV: 9. vereert , is ook niet toereikende , om dit te bewijzen. In tegendeel , daar Paullus altijd gewoon is , wanneer hij van eenen mede-helper in den Euangelie-dienst fpreekt, zoo iemand als een' medearbeider te beflempelen ; daar dunkt het ons klaar genoeg , dat Paullus dit daar niet bedoele. — En eindelijk; daar onze Schrijver, op alle mooglijke wijze , Onefimus bij Filémon in een voordeelig licht zoekt te plaatfen; daar zou hij zich zeker wel bepaalder en duidelijker uitgedrukt hebben , indien hij Onefimus, als door hem tot den Euangelie - dienst 'bekwaam gekeurd, wilde doen voorkoomen. — Dan genoeg. Paullus was overtuigd , dat Onefimus hem , in het bewijzen van huislijke en perfoonlijke diensten, tot verzachting van zijnen gevangenen flaat, van veel nut konde zijn. Hij was, de zaak op

zich