is toegevoegd aan uw favorieten.

De brief van Paullus aan Filémon in leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER FlLCMON vs. 13—17- "3

zich zelve befchouwende, ook niet ongenegen, om' hem daar toe te gebruiken , en dat wel — voor u , (fchrijft hij aan Filémon.) Dit voor u zegt hier , naar den aart der fpreekwrze „ in „ uwe plaatfe". Al weder een nieuwe trek van den goeden denk , dien Paullus van Filémon hadt. Bewust, dat dees zoo zeer genegeri was, om de ingewanden der heiligen te verkwikken, als wij uit vs. 7. gehoord hebben; twijfelt hij 'er ook niet aan , of Filémon zou , indien hij te Rome hadt kunnen zijn , met allen mooglijken ijver zijnen dienst aan hem, als aan eenen Vriend, en Vader in' Christus, hebben op.geöffert. Dan dit kon nu niet zijn. En daar- , . öm zou Onefimus in dezen de plaats van zijnen Heer hebben kunnen vervangen. Ja Paullus vertrouwt, dat dit zelfs aan Filémon niet on-aangenaam zou zijn , uit hoofde van de groote 'genegenheid, die hij wist, dat Filémon aan hem toedroeg. Dit overweegende , hier bij alleen ftil ftaande, hadt hij Onefimus wel bij zich willen behouden.

- Maar 'er was eene andere rede, die hem hier van te rug hieldt, en hem deedt befluitén, om den flaaf liever aan zijnen Heere 'te zenden: Maar ik heb (dus vervolgt hij) zonder uw goedvinden niets willen doen, op dat uwe goeddadiglietü niet zoude zijn als naar bedwang, maar naar vrij- < willigheid. — In het geval voor handen, moest -eene keus tusfchen.het houden-, en wegzenden van Onefimus, gemaakt worden. Dan in dit geval' verkoos Paullus niets te doen zonder het H goed-