Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 L Y C V K G V S.

werden op deze volgende wyze aangefteld. f Iet volk kwam op de markt by een, en men floot in een huis een zeker getal mannen op, die, zonder te kunnen zien, wat er buiten omging, of van anderen gezien te worden, egter het gedruisch des volks konden hooren, hetwelk door verheffing van ftem zyne meening te kennen gaf. Midden door die vergaderde menigte werden zy, die naar de raadplaatzenftonden, elk op hun beurt, door het lot geregeld en aangeteekend, heen geleid. Eene diepe ftilte heerschte er, terwyl zy doorgingen; het volk gaf daarop zyne goedkeuring, door gefchreeuw; het geen grooter of minder was naar de mate van die goedkeuring. De perfonen binnen 's huis opgefloten teekenden nauwkeurig op de hoedanigheid van het gefchreeuw naar de getallen; en hy, by wiens doortrekken het grootfte en.langfle gefchreeuw gehoord was, werd tot raad verkooren. Hy kreeg eenen hoed met bloemen op het hoofd, ging naar de tempels, om zyne

dank-

•QW, m rov rm i^m iarfuv, m jSanMiw fmn(Wè Hoe deze ftrydigbeid tusfchen twee berigten van Plato het best te vereffenen zy, zal ik kundiger laten beoordelen; mogelyk wist men te» tyde van Plato reeds niet met zekerheid, op welken tyd de Ephoren waren ingefteld; mugelyk befchryft Plato, in zyne brieven, meer algemeen den aart der Spartaanfche regeeringsvorm, zonder de byzonderc tydperken in agt te nemen - gelyk hy in zyne wetten gedaan had Maar ook - by aldien de Ephoren door Lycurgus zyn ingefteld, waarom wordt dan van hun geen melding gemaakt, toen de koningen, de raad en het volk, zig aan Lycurgus, by zyn vertrek, verbonden 'om mets in zyne wetten, geduurende zyne afwezenheid, te veranderen?

Sluiten