is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io4 solon.

De kinderen van eene hoer behoefden ook hunnen vader niet te onderfteunen; tot een regtvaardige ftraf voor zulken, die, huwlykshaters zynde, van de vrouwen flegts tot voldoening hunner lusten gebruik maakten, en ongelukkig nakroost voordbragten. Hoe regtftreeks tegen de inzigten van Sparte!

Er mogten ook geene veldvrugten uitgevoerd, of aan vreemden verkogt worden, dan oly alleen, om redenen, dat deze te Athene overvloedig was. plutarchus zegt ook, dat het fchynt, dat de uitvoer van vygen insgelyks ongeoorloofd was; ook was het flegts geoorloofd een bepaalde mate lands te bezitten, maar hoe veel is onbekend (i).

Schade, door beesten toegebragt, moest door deeigenaars der beesten geboet worden, en een hond, die iemand gebeten had, moest door zyn meester overgeleverd worden, en aan zyn hals gedaan een ketting van vier ellen.

De

(i) Verg. petit. l. V. t. 2. ff, 1. Het is my riet gebleken, dat Solon eene nieuwe verdeeling van ianderyeu gemaakt heeft, fchoon Young Hijlory of Athens B. I. ch. 5. zulks fchynt te vooronderflelIen. Het geen aristoteles l. II. c. 7. fchryft, bewyst zulks niet, maar alleen dat hy gewild heeft, dat niemand meer lands bezitten mogt, dan door de wetten bepaald was. Het welk we! vooronderftelt eene verordening, omeenen al te groten invloed, uit hoofde van uitgeftrekte bezittingen , voortekomen, maar nog geene algemeene verdeeling bewyst, Ook fchynt dezelve onbeftaanbaar met den rang der capite cenji. z, cok aog beneden in Mozes.