is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mozes. 445 ge kinderen, die zwak of wyvery; — en nooit heeft gebrekkig waren, liet hy hy zynen Staat door kinombrensen. dermoord bezoedeld.

(8.)

Lycurgus vereenigde zyne Burgers in de «wo-w* , waar door ze openlyk te zamen fpyzigden; en hy gewende hen hier door aan eene vriendlyke levenswyze onder eikanderen.

(90

Lycurgus verbande de weelde, door 'c affchaffen der gouden en zilveren fpecien, en in derzelver plaats de lastige ruiling, en 't gebruik van 't yzer intevoeren.

-*Kkk 3 (io.)

Mozes was de Leidsman van een Volk , hetwelk diestyds nog tot geen weelde geneigd was , en hy voorkwam of weerde die buiten fpoorigheid voor 't vervolg ; daar hy, den koophandel niet toegedaan zynde, het Volk alleszins tot den Landbouw en Veefokkery aanzettede.

Mozes deed het ganfche Volk driemalen 's jaars met elkander ter feest komen; en ftelde by hunne nytiyv of dankofferhanden vrolyke maaltyden in, tot welken de flaven mede toegelaten wierden ; bevelende tevens dat zy hunne jaarlykfche feesten met vreugde zouden vieren.