Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«>ltf M O Z E S.

Zorg van Mozes voor het leeven der Kinderen en Vrouwen; en bepaaling van het gezag der Vaders en Mannen.

't Is bekend, dat de meeste oude wetgeevers de kinders overlieten aan de grilligheid der ouderen. Zy befchouwden dezelve als zulk een volftrekt eigendom des vaders, dat zy hem de magt lieten, om naar welgevallen over dezelve te befchikken. Dit ging by de oude Romeinen zo ver, dat zy zelfs hunne zoonen met den dood konden ftraffen. — Titus Livius brengt hiervan een merkwaardig voorbeeld by ; hy verhaalt, dat een vader zynen zoon , die reeds Burgemeester geweest was, liet ombrengen , om dat hy zyne bediening niet wel had waargenomen. By de geboorte ftond het hun vry om ze op te kweeken, of te vondeling te leggen. Dit gebruik had plaats by de meeste Heidenfche volken ( i). Te Lacedemon hing dit zelfs van de vaders niet af, maar van eenige Keurmeesters of oudften. Wanneer deezen dagten dat het kind te zwak was , dan werd het weggeworpen.

De

(i) Zo men Dionyjius van Halikarnasfus wil gelooven , zou men hier eenige wetgeevers, en boven al Solon, moeten uitzonderen ; maar hy kende de wetten van Solon niet regt ; want deeze wetgeever had ook den vaderen het regt van leeven en dood toegedaan.

Zie süxtus emp. Hyp. Lib. III. tap. 24. heuodorus JEth. Lib. I.

Sluiten