Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *7 )

by de aanvaardiging van zyn poft gepraefteerden Eed, is afte-

fcbrikken, dmdelyk, in deeze, zyn.gevoelen, terwyi het

hem thans nog vry ftaat, te uiten. Het komt den Onderget. dan voor, dat da Raad het

verzoek in deze gedaan, om namtntlyk den Heer eerpen Burgem: te induceren, om de 16 Genomineerde Leden, die

iet Collegie van Gequalificeerde Gecommit. uit de Burgery moeten uitmaken, de eerfie 4 jaaren, ingevolge van 't Reglement in den Eed te nemen, of\vel, by weigering van zyn Ed zodanige dispofitie te nemen, waar door de Burgery het volkomen ejfeB van die Electie ter dadelyk in • troduBie van het zelve Collegie bekomen; moet wyzen van de hand, als zynde te prematuur en ontydig; alzo, zo lange Staatswyze het Reglement van 1674 op geene wettige wyze is gerevoceerd en verandird, het bedoelde Reglement op de S.ads Regering, volgens 't welk dat Colhgie moet geïntroduceerd worden, nimmer effect- kan forteren, als direct tegen het zelve ftrydende. Waarby nog gevoegd kan worden, dat het introduceren en voor het tegenwoordige in train brengen van dat Collegie zelf zoude ftryd.n tegen den letter van dat Reglement, als waarby Art. 1. van het 4^0 Hoofdft. en het welk men den Raad zelfs afgedrongen heeft dus te veranderen: Behahen den permanenten Raad, zal 'er een befiendig Collegie van Geratificeerde Burgers worden geïntroduceerd, dus ten allerklaarlte blykt, dat, zo Un. ge dezelve permanente Raad niet aanwezig is, het zelve geen plaats kan hebben; gelyk ook nog geen plaats heeft een vernieuwd Regeerings Reglement; en zynde, volgens het nde Ar', van 't zelve, het vigileren op de obfervantie van dat Reglement door de Regenten een der voornaamfte plichten van het zelve Collegie.

Waartegen met geen regt kan geallegeerd worden de ge. pretendeerde introdaftie van 't zelve Reglement op den 20. Decemb. laatftleden alzo hetzelve den Raad, na veel refiften. tie, was afgedrongen: waarom ook het gepubliceerde en verrigte op dien dag, op den é. Maart, is vernietigd en voor informeel verklaard, En kan dus het gebeurde op den so. Maart daar sanvolgende even weinig geobjicieerd wor. den, alzo, behalven dat tot zo eene zaak volftrekt een volle befchryving nodig was, het onwettige van dien voor het oog van leder oplettenden en onzydigen aanfchouwer, zig ten eerfte moet vertonen; als men nagaat al het op den io Maart voorgevallene, van den vroegen morgen tot den laaten avond, en waar uit middag klaar blykt, dat de Raad dien dag niets minder dan een vrye deliberatie gehad heeft,

en dus mede 'al het op dien dag verrichte voor informeel en onwettig gehouden moet worden; latende de Ondergetekende het beëdigen van hetzelve Reglement door de toen vergaderde Schuttery, en die hetzelve volftrekt van den, Raad begeerde, voor rekening der genen, die daar toe hun* ne (tem gegeven hebben.

Hier mede zoude de Ondergetekende kunnen befluiten, zo het op den 3 July ingeleverd Addres of veel liever Ma» nifeft hem niet noodzaakte by deeze weder te declareeren, dat, gelyk hy nimmer door de Burgery tot Raad deezer Stad is aangefteld, hy ook niet kan begrypen, dat dezelve hem van zyn Poft kan ontflaan, of daarvan beroven, alzo dezel. ve, volgens zyn oordeel, daartoe volkomen onbevoegd is en hetzelve alleen dependeert van den -wettigen Souverain, of die genen, aan wien het zelve door het thans nog vigerend Reglement is gedemandeerd, of wel by een vernieuwd in het vervolg, zal worden gedemandeerd, en in zyn poft zal blyven volharden, tot zo lange Hy van dezelve wettig ontllagen wordt, of door geweld, waar tegen hy niet beftand is, in bet waarnemen van dezelve verhinderd wordt.

En ook dat hier van ten alle tyde zal kunnen blyken, verzoekt dezelve, dat dit als zyn fentiment in Stads Notulen van heden mag worden geinfereerd.

was getekend. R. VERSCHOOR.

XIII.

Ed. Groot Achtb. Heerenl —- B'ykens myne Advifen , alle relatief tot bet arresteeren, beëdigen en dadelyk in train brengen van een provifioneel by de Vroedfchap gearrefteerd Stedelyk Regeerings Reg'ement, in Vroedfchaps Notulen facceffivelyk geinfereerd, en aan welkers inhoud ik my by deeze kortheidshalven als nog referere, te vinden; confteert het, dat ik , agtervolgends die myne gevoelens, daarom ook thans aan der Requeftranten verzoek, van den »o Juny jongftleden gedaan niet kaa voldoen, nog den Heer eerfte Burgemeefter authorifeeren, een Geëligeeerd Collegie van Ge. mecnslieden uit de Burgery in den Eed te nemen.

Declarerende wyders by deeze , nimmer als door overmagt of geweld my aan de gevolgen, zoo door remotie uit myn Post als Raad, of anderzins, uit dit myndeclinatoir advies, conform den teneur van .zeker Manifeft, den 3den dezer door een gedeelte der Burgery irgediend, te zullen fu'> mitteren, daartegen ten kragtigften by deeze protefterende; veel min de infimulatien, daar in vervat, voor my tacite te avouëren: zullende derzelver reverente en decente termen niet verder intreden, maar my de faculteit refsrveren, om,

G 2 teB

Sluiten