is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche provinciale staatscourier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 232 )

■ , alleenlyk ingerigt om waare het mogeiyk, de onwettig ,, geremoveerde Raaden, door dreigementen te weerhou„ den, zig ter dier Vergadering te laaten vinden, en de „ Burgery, voorte bereiden, om dat geene gedwee aan „ te zien .wat in contrarie geval, haare nieuwe Regeer„ ders, omtrend de zoodanige wettige Raaden, op de „ goederen en perfoonen van die oude wettige Raaden, zoude gelieven te onderneemcn; Het pubiiceeren ten „ minflen van die Refolutie, in de Stads Courant van „ den 27. Nov. doet ons zulks, met regt vermoeden, zy „ was van volgende inhoud.

Extract uit de Refolutien van de Ed. GrAgtb. Vroedfchap der Stad Utrecht. Maandag 27. November 1786. Waarover gedelibereerd zynde is goedgevonden en verflaan, gene nadere Refolutie op dit refpeét by provifie te nemen, maar af te wachten, of de geremoveerde Raden dezer Stad, zullen durven befiaan op de gemelte pretenfe Vergadering te compareren, het welk de Vroedfchap zig niet kan voorftellen, niet alleen om dat de ondervindinge tot hier toe het contrarie heeft geleerd, maar ook inzonderheid , vermits de gewezen Heeren Burgemeefteren Lo ten en van Bronkhorst zelve, op den naam van den toenjnaligen Raad, tegen het afbreken der Staten Vergadering hebben geprotefteerd , en dat dienvolgende de gemelte geremoveerde Raden, hoedanig zy ook over de wettigheid van hunne remotie mogen oordelen, in geenerhande manieren eenig recht kunnen pretenderen, om eenige Vergaderingen der Heeren Staten by te wonen: behalven; dat het (in 20 een contrarie geval) de Vroedfchap aan geene redenen en middelen zal ontbreken, om het Recht van llaad en Burgery in dezen kragtdadig te maintineren, ook des noods met verhaal tegen de meergemelte geremoveerde Raden, indien dezelve onberaden genoeg waren, om de bovengezegde pretenfe befchryviiige, binnen Amersfoort te refpefteren en zich daar aan te gedragen: op wel ke gemanifesteerde fentimenten, den Raad vertrouwd dat de Burgery ter afwagting, wat by de geremoveerde Raden in dezen zal worden gedaan, zig, ongeprsejudicieert aan haare rechten, veilig genoeg kan verlaten."

„ Dien

Dien zelfde dag namelyk den 27. Nov. beantwoorde „ die van de Stad Utrecht, de Misfive van den Hove „ Provinciaal, haar den 31. October gefchreeven, in vol„ gende bewoordingen.

EDELE, ERENTFESTE, VROME, HOOGGELEERDE, ZEhR VOORZIENIGE HEEREN!

„ Wy hebben wel ontfangen, en in onze vergadering gelezen, de Misfive, door UEd. Ernf., op den 4 dezer maand November, aan ons afgevaardigd, waarby UEd. Ernf., ter voldoening aan de intentie van het eerfte Lid van onze, aan UEd. Ernf. bevorens afgevaardigde, Misfive, zich expliceren, genoegzaam te zullen wezen de woordelyke aanhaling van eene periode uit de Misfive, waarvan wy UEd. Ernf. een copie authentiek verzogt hebben; dan, geinfocmeert zynde, en uit het contenue van UEd. Ernf. Misfive mede hebbende moeten opmaken, dat welgemelde Misfive in meer opzigten, dan de aangehaalde pasfage, ons direct komt te concerneren; zoo moeten wy by dezen UEd. Ernf. nogmaals verzoeken, om niet alleen een Copie Authentiek van de voorn. Misfive, maar ook van de Refcriptie, daar op door UEd. Ernf. afgevaardigd, aan ons te willen doen toekoomen, vermits wy niet twyfelen, of UEd. Ernf. zullen gaarne met ons inftemraen , dat de Stad Utrecht, als geen gering Lid van Staat cornpoferende, door UEd. Ernf. ook met die onzydigheidbehoord behandelt te worden, dat UEd. Ernf., op derzelver fpeciaal en geanthentizeerd verzoek en aandrang, niet kunnen weigeren, eenige copien van Stukken ofte Misfives, ter kennis van de Staten door UEd. Ernf. gebragt, als zynde de Stad tot de vifi en examinatie dier Stukken, en Misfives volkomen geregtigd; en daarde Voorftemmen. de Leden hebben kunnen goedvinden, de laatft bedoelde Misfive, aan H. Ed. Mog. de Heeren Staaten door UEd. Ernf., gefchreeven, in den haare ter deliberatie te brengen , zoude men met grond UEd. Ernf. voor party moeten houden, indien UEd. de verzogteCopien Authenthicq niet konden goedvinden aan de Vroedfchap toetezenden. (1)

„ Ter-

(l) Wy voor oi.s zyn van gedag-en, dat dit verzoek van Utrechts

Raad.