Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 239 )

verpligting gebragt, om, by Contra-Proteft, tegen die Heeren, voor God en de geheele Natie, te protefteren van alle fchadelyke gevolgen, welke daar uit zouden kunnen refulteren, en waar van de Ingezetenen de Slagtoffers zouden mogen worden gemaakt.

„ Wy vertrouwen, dat de hiervooren door ons nader bygebragte redenen by UEd. Ernf. zo veel ingang vinden zullen, dat UEd' Ernf, ziende dat geene wezentlyke reden van recufatie tegen onzen Gecommitteerden kan ingebragc worden, dan ook geen zwaarigheid zullen maken, van derzelver befoignes mer onze Gecommitteerden, den Heer van Hengit, te houden, en zig door geen contrarie order dienaangaande zullen laten intimideeren; terwyl wy als nog inhaleren onze, by voorige Misfive, gedane guarantie. Dan, ingevalle UEd. Ernf. hierin verder mochten komen te difficulteeren, zo vinden wy ons, hoe ongaarne In de verpligting gebracht, om, getrouw blyvende aan onzen Eed en gedane Beloften, fchoon ons geene Souveraine Macht over de Provincie arrogeerende, om als Derde Lid van Staat zodanige mefures te nemen, waardoor het onbetwistbaar Recht der Stad en Burgery gemaintineerd , en onze Ingezetenen niet gefubmitreerd worden aan eene Rechtbank, welke zy als dan nimmer kunnen erkennen als de Hooge Vierfchaar dezer Provincie.

„ Hier mede &c." Utrecht den 4 December. 1786.

„ De Stad Amersfoort, gezien hebbende hoe die van de „ Steeden Utrecht en Wyck, aan de Schouten ten Platten Lan„ den gefchreeven hadden, bleef ook niet in gebreeken, „ als geen minder belang, dan de andere Leeden van de „ Staaten hebbende omtrend het emplooi der Gelden, die „ tot het dragen der algemeene lasten van de Provintie ,r opgebragt worden , insgelyks aan de Schouten ten „ platte Landen te fchryven, en teffens van die geleegen„ heid gebruik te maaken, om foo wel haar regt, van „ beneevens Utrecht en de andere Steeden, een integree„ rend Lid van den derden Staat, te zyn, te confervee„ ren, als om de Schouten, tot het volharden in hunnen „ pligt aan te maanen en te waarfchuwen, teegens debe„ driegelyke en hoogstgevaarlyke nieuwigheeden; Deeze „ brief, wiens inhoud den infleller foo veel eer doet, als

by de agcing, welk ieder regtgeaard Burger voor het

„ ftand-

„ flandvastig eu cordaat gedrag der Amersfoortfche Regee„ ring voelt, vermeerdert, laaten wy hier ia zytt „ geheel volgen.

Eerzame VroomeK

Offchoon wy het niet mogeiyk ftellen, dat by UL. zoude kunnen worden geïgnoreerd, hoe het derde Lid van de Staten dezer Provincie, van de oudfte tyden af, beftaan heeft, en als nog beftaat, uit de bekende Steden dezer Provincie, zulks dat de Stad Utrecht daar van tegens • woordig, even als onze Stad, een vyfde deel uitmaakt, en niet bevoegd is, om eenige Declaratoiren op dennaara van het derde Lid van Staat te doen:

Offchoon UL. niet onbekend zyn kan, dat zederd den afgelopen Maand July dezes Jaars verfcheide Vergaderingen van de Heeren Staten dezer Pro vincie , en van de Heeren derzelver Ordinaris Gedeputeerden zyn gehouden, in' een van welken de wettige Vroedfchap der Stad Utrecht, op den 12 Oftober jongftleden is gecontinueerd, en by zommigen van welken UL. eenige beveelen zyn medege-.

deeld; s.„v r gatalhoiii-\irifl n->- ' 'h

Offchoon by UL. geen twyffel redderen kan omtrenct derzelver verpligtinge ter gehoorzaminge van zodanige beveelen, als UL. op naam van de Heeren Staten dezer Pro* vincie, onder paraphure van den Heer Prefident, en Signature van den Secretaris, met het Zegel der Provincie gefloten, toegezonden werden, zonder UL. daar by in te laten, of te mogen inlaten, in het onderzoek of de refpec* tive Leden, en Steden allen in die beveelen, UL. alz'00 op den naam der Heeren Staten medegedeeld, geconfea» teerd hebben, of confenteren moeften.,

Offchoon wy ook gaarne avoueren , dat het direftelyk ftryden zoude tegen den aart van de Regerings wyze der Provincie, en de duurgekogte Vryheid der Ingezetenen, indien men UL. in uwe refpective qualiteiten, aan eenige der Steden, of zelfs Leden van Staat, op hun zelve genomen, wilde onderworpen achten; ja dat wy, of eenige andere Stad, het derde Lid der drie Staten helpende reprefenteren, zouden moeten verftaan eene ongehoorde Aristocratie te willen invoeren, en alle Republicainfche ge» lykheid te willen ondermynen, by zo verre wy, op orrs zelve, UL. eenige beveelen mededeelen, o£ bedreigin

O oo is

Sluiten