Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 24© }

gen doen wilden: behalven dat wy ons aan eene billyke veragtinge van die beveelen zouden bloot ftellen, hoeveel aanfpraak wy ook anders, benevens de andere Sreden en Leden, de Vergaderinge der Heeren Staten helpende compoferen, op uwe volftrekte gehoorzaamheid hebben mogen.

Offchoon wy UL. ook ten vollen overtuigd houden moejen, dat geen menfchelyk vermogen UL. zoude kunnen indemneeren van of guaratideren tegen die nadeelige gevolgen, welke uwe perfonen hier, of hier namaals zouden onderworpen wezen, indien de trouwe en gehoorzaamheid, door UL. by plechtigen Eede aan de Heeren Staten dezer Provincie, by den aanvang uwerbedieninge beloofd, overtreden wierd; en dat geen ongenoegen van eenig weldenkend mensch, veel min van de wettige Regering der Stad Utrecbt, of van eenige der andere Steden, in hetbetracnten van dien. Eed, by UL. te duchten zy.

Zo hebben wy het evenwel nodig geoordeeld, UL. te waarfchouwen tegen zodanige fchadelyke nieu.vigheden, erroneufe begrippen, en verleidende grondbeginzelen, als men UL. by zekere Misfive, van dato, den 9den dezer, qp den naam van Burgemeefteren en Vioedfchap der Stad Utrecht, heeft trachten inteboezemen, en welken Brief, alhoewel die door den Secretaris der Policiegetekend (f), en met het Zegel dier Stad gefloten geweest mogt zyn, Wy daarom echter onmogelyk voor een Brief van de wettige Vroedfchap aldaar, en alzo van onze mede integrerende Leden van het derde Lid van Staat, houden kun nen. Ja omtrend welken wy zelfs volkomen verzekerd zyn, dat die nimmer ter Ordonnantie van dezelve gefchreven is.

Wy, hebben het nodig geoordeeld UL. ten overvloede te waarfchouwen, om geenerhande Declaratoiren, Vermatiingen, Beloften, of Bedreigi .yen, al waare het ook van de wettige Vroedfchap der Stad Utrecht, op den naam van het derde Lid van Staat gedaan , aan te neemen, ofteUL. daai op te vertrouwen; terwyl wy UL. verzekeren, en '

gua-

(f) Het is echter alieenlyk aan die Cgr.atare dat men de echtfcrfd van zilke ftukken kan ord rkennen, hoe veelen welke sr o wel de ftaat der zaab n niet ko .den, hebben om dierg yke fc-'kra'Mtgitigen- vei meet d genoodzaakt te zynde beveelen dier on .Wittige Regenten, op te volgen!

guaranderen, dat die nimmer by het derde Lid van Staat, ja zo wy billyk vastftellen, by de overige vier vyfde deelen, en alzo by verre het meerderdeel van hetzelve, zullen worden erkend of achtervolgd; maar gelyk UL. byde verwaarloozinge van uwen plicht het billyke ongenoegen van den Souverain, en alle de refpective Leden van dien, zoude moeten treffen, zo durven wy UL. vryelyk verzekeren van de guarantie en indemnifatie uwer Perfoonen en Goederen, door alle de Staats-Leden in het gemeen, en van het derde Lid van Staat in het byzonder, wanneer uw Eed' en plicht naauwkeurig by UL zal worden geobferveerd: zo als wy erkennen, dat de gelukkige gefteldheid onzer. Regerinssform, en de geheiligde plicht van ieder Recent dezer Provincie dit van zelve mede brengen, en wy daar van gaarne by ieder gelegenheid naar ons vermogen bewyzen ceven willen.

Hier mede blyft Gode bevoolen ! Wy zyn Eerzame, Vroomel AMERSFOORT, Uwe Goede Vrienden,

den 27 Novemb. De Regeerders der Stad Amers.-

1786 foort.

Ter Ordonnantie van dezelve. (getek.) J. Both Hëkduiksen.

„ Intusfchen zat men binnen Utrecht niet ftil, om het ,, gedreigd gevaar van eene mogeiyk aanflaande mediatie ,, afteweeren, wy hebben hier vooren gezien, hoe men „ daar toe de gemeente reeds had voorbereid , thans ging „ men een flap verder, en men zag, de Collegien van Ge„ qualificeerde ijecommitteerderrs, van Geconftitueerden»

van 1368 Burgers en Inwoonders en datvandeCommis„ fie tot de zaken van den 2 Aug. 1786, &c. den 4 De„ cember, een addres aan den Raad t'Utrecht prefente» „ ren, 't welk eenigfints meer uitgebreid echter, met het „'hiervoren, uit de Zuid Holl. Courant opgegeeve Arti„ cul, ten vollen inftemde en als 't ware op dien leest „ gefchoeid was.

„ Het is der moeiten wel waardig het zelve met aandagt

te lee/.en, de Nakomelingfchap zal verbaast ftaan , als „ hy zal zien tot hoe verre, verkeerde inzigten, onkun„ de en kwaadwilligheid In ftaat Is, een geheele maat„ fchappy, door weinige op den over van zyn geheel-

„ br

Sluiten