Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GÊLDERLAND, Quartkf van Veluüc, 33 (2a.} AMB T-G E L D.

Ambt geld word in den Quartiere van Veluwe volgens

Ordonnantie van den zen Juny 1747. gelieven naar

de hier onderftaandc' Lyft. De drie Ordinaris Raaden in den Hove deezes Furften-

doms en Graaffchap ieder" ƒ 2000'- o -*o dus S '. '. . f 6000 - o - ö Den ExtraordinaHs Raad . '. \ *. . '. 900 - o - o

Den Reekehmcefter" . ; : : *. \ *. \ \ '. : '* . 2000 - o - ó

Den Land-droft van Veluwe 4000 -0-0

Den Richter van Arnhem en in Veluwe Zoom . . . 1500 - o - d

Den Jagermeefter van Veluwen 1400 o - ö

Den Land-Rentmeefter Generaal deezes Furftendom en

Graaffchap 8óó • o - ó

Den Momboir 700 -0-0

Den Griffier ................ aooo - o - d

Leen Griffier . ..... 800 -0-0

Den Auditeur ............... iooo -0-0

Den Subftitut Momboir 600 -0-0

Den Subftitut Griffier ............ 1000 - o - d

Den Secretaris van de Reekenkamer . . ; .... 1000 - o - o

Den Dykgraaf van Veluwen ... ....... 1000 - o - d

Den Land-Rentrhee-fter van Veluwen iooo - o - d

Den Sandgraaf ... 8öo - o - d

Den Richter van Wageningen . . ....... 4Ó0 - o - d

Den Drost van VVageningen .......... 600 - o - ö

Den Schout van Hattem 700 -0-0

Den Richter van het Oldenbroek ........ 500 - o - o

Den Richter van het Neyenbroék. . . 1 .... 700 - ö - o

De twee Curatoren aan het Academie te Harderwyk,

ieder / 200 - o - o 4oö . 0-0

Don Secretaris van de Gedeputeerden . . . ... 3500 - o - d

Twee Ontfangers Generaal ieder / 0,500 -0-0 dils . §oco - o - d

Den Contrarolleür 1100 - o - o

Den Directeur 800-0-0

Den Sóllicifeur . t 500 -0-0

Den Rentmeefter der Cloofter-Goederen te Harderwyk . 500 - o - d

Den Overpander 2Co -0-0

Den Bofch en Keurmeefter......... . . 300 - o - o

Den Landfchryver 600 -0-0

Den Monfter-Commiflaris 500 - o - d

Den Contrarolleür van de 4ofte en 5ofte Penning . . 200 -0-0 Den Rentmeefter van St. Walburger en Mariendaa! . 350 - o - ö

ï \ ik

Sluiten