is toegevoegd aan uw favorieten.

Opgave der imposten, welke ten behoeve van het gemeene land geheeven worden in de respective provincien; gedaan aan de commissie tot revisie der quotes, volgens haar ed. mog. resolutie van den 25 april 1786

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U T R E C H f. $ƒ

In de Rhenenfe Veenen, cn daar omheen 3. ftuiv: of 8. penn: dc Rhenenfe Zak.

Op den Uitvoer van elke Zak Turf, in de Provincie ©ntgrond , is de Impost .. . . , . ƒ • o - a - id

Uitgezonderd de Turf, vallende in het Diftrict der vier Amftclmolens, waar van voor ieder Zak betaald

wordt • • • ... . f o - x - C

En van de Turf, vallende in do Rhcnenfche cn andere daaromheen gelegen Veenen 3 ftuiv: dc Roede of 8 penn: de Rhcnenfche Zak.

C 13O K O F F Y, C I C E R S en THEE.

Zie Ordonnantie van den 23. April 1755, en 1. April 1767. De Impost is gefteld, als volgt:

Het pond rauwe Kolfyboncn , . • ƒ o - 4 - o

gebrande , . . . f o - 6 - o

Thee . . . . . f 0-8-0

Deze Impost wordt ten Platten Lande geheven by

aanfehryving en omflag. In de Steden Rhenen, Wyk

en Montfoort, by Admodiatie, aan de Regeringen der-

zei ven geaccordeerd. In de Steden Utrecht en Amersfoort by taxatie der

Huisgezinnen: En komt deze geheele Impost aan het

Gemene Land, uitgezonderd 22. per Cent voor de Stad

Utrecht en 25. per Cent voor de Stad Amersfoort,

van het geen dezelve a/daar refpectivelyk opbrengt. In Utrecht en te Amersfoort en in de Vry heden van'

dien, zyn de Huisgezinnen naar hunne vermogens cn

apparente Confumtie verdeeld ia 6. Clasfen , en de

Huisgezinnen in elke Clasfe bepaald op een zeker getal

van Perfonen, boven hst welke Je contributie niet toeneemt.

« Kinderen .onder .de 4 jaren worden, niet gerekend. Van 4 tot 10. Jaren incluis worden voor halve, of 2 voor een hoofd gehouden. . Domeftiquen behoren mede tot een Huisgezin;

De ifte Clasfe, bepaald op o-Perfonan, betaald per hoofd Jaarlyks ... ^ „ .

De 2de Clasfe, bepaald.op 8 Perfoonen, betaald per

hoofd . - _

V . / 2-15-0

De 3de Clasfe, bepaald op7 Perfoonen, betaald oer ^ i • • • . , . / 2 - 10 - o

Bb2 l>e