Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f J3 3

</é priuilegien yan dien, 'voor fo veelt.die hier mede nyet en werden verandert, JÊwrfë hadden voorts tot vorderim ge van goede policye derfeluer Stede Verclaerh ende geordonneer t, dat van doen voorts aen fit voorfz. Collegie van de Vroetfchappen nyet en f ouden vercoren worden off plaetfe hebben, eenige perfonen, die makanderen waeren beftaende jnden derden grade, van bloede, -off fiyagerfchap, te reeckenen nae de dispofitie van de befchreuen keyferlycke Rechten, Dat meede voortaen Schepenen, geen Vroetfchappen fyndc , geen plaetfe, ofte femme en fouden hebben jnt 'voorfz. Collegie van de Vroetfchappen, moer alleen fouden gebruyekt Werden, Om de jtflitie te adminiftreren, mitsgaders keuren ende ordonnantiën te maecken jn policye , fulcx als naer ouder gewoonte; Weluerflaende nochtans dat Burgemrn:, gecoren buyten de Vroetfchappe , geduyren* de haren dienfte, f voorfz. Collegie van Vroetfchap, op alle Vergaderingen ende beraetflagingen fouden asfifleren, ende hebben haert behoorlycke 'plaetfe ende femme, nyettegenflaende Jy yemandt jnt Collegie yan Vroetfchap jnde yoorfz. verboden graden yan bloede, _oftê fwagerfchap fouden mogen beflaèn , Ende daer naeby den Commisfarisfen yoornt:, f yoorfz. Collegie yan Vroetfchap gelast zynde, te procederen tot nominatie van perfonen, daer yuyt fouden mogen geeligeert worden, Burgemeesteren, Schepenen, ende Treforier , hadden de voorn: heeren Commisfarisfen vuyt crachte van hare vorige Commisfie, op defelite nominatie voorden lopen: Jare XV]C Thien, gecoren tot Burgemeesteren Jacob Willemsz Steenhuis , Adriaen Maertsz Coetenbufch, Adriaen Hendricxsz Rabbi, ende Pieter Jacobsz yan Teylingen, Tot Schepenen Pieter Jacobsz. yan Dyck, Jan Pauw, Jacob Claesz Seylmaecker, Gerrit Jans yan der Nyenburch, Jan Meynertsz, Mr. Jatob van Teylingen, ende Dirck Beugel, ende tot Treforier Willem Cornelisz Drnyff, Ende Lestelyeken geordonneert, dat voortaen, jnt nomineren van perfonen tot bedieninge der ■ yoorfz. Ampten, elcke Vroetfchap gehouden foude weef en, jn fyn billet te fielten, ende op hunne eedt jn te brengén, drye perfonen tot Vroetfchap, Acht tot Burgermrn: Veerthien tot Schepenen, ende twee tot Treforier , fynde yande rechtvaerdichfte , yerflandichfle 9 yreedtfamichfte, ende Ryckfle Poorteren der yoorfz. Stede, Lieffhebbers vant Vaderlant , ende yande Waere Chris* telycke gereformeerde Religie, fonder jnde nominatie derfeluer eenich onbehoorlyck beleyt te mogen gebruyeken, omme> daer vuyt de eleclie gedaen te werden, als naer behooren* Ende wandt fy Supplianten ganfehelycken Vertrouden, dat byde voorfz. ele&ie yande respe&iue Magi"(Iraten, ende verdere ordre byde voorn Commisfarisfen geflelt, ende hier yoor en gementioneert , de yoorfz. Stede met goede rustevrede , ende enidieyt, geregeert, ende alk diergelycke Mt*

£ fen*

Sluiten