Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 29)

Waar op gedelibereerc zynde is dit verzoek gehoüdëh ih AdvlSs Vergadering gehouden den t$ Mey 1725. Prefent &c. Den Rector Magnif. het verzoek in de vorenftaande Requefte gëëxpresfeert wederom voorgtftelt hebbende , is daar op gerefolveert den Suppliant zyn verzoek te accordeeren in maniere als Volgt.

Den Reftor en Rechteren van de Univerfiteit binnen Leyden > allen den geenen die deeze letteren zullen zien ofte hooren leezen falut: doen te weeten dat wy, ontfangen hébben d'ootmoedigé Supplicatie van Cotnelïs èpha'gèn, Pedel onzer Univerfiteit, inhoudende dat hy Suppliant ondervonden hadde, dat >«n Pieter Hundor f t Lidmaat der voorfz. Univerliteit hem Suppliant by desfelfs Teftament hadden geinftitueert tot desfelfs Erfgenaam, en dewylë hy Suppliant niet weet of den boedel van de voorn. Joen Huur Hundorjf is fufficant dan of dezelve boedel met meerder fchulden zoude mogen wezen belast, als wel de effecten van diën zullen komen tc importeeren, zoo dat de iimpele aditie van dien hem Suppliant zoude kunnen fchandelyk Wezen, was den Suppliant te raderi geworden, de voorfz. Erffenisfe niet anders te aanvaarden, als onder Beneficie van Inventaris; zoo keert den Suppliant zig aan deezé Vierfchaar van de Univerfiteit (alzoo hy zegt) verzoekende daaroni onze provifie in \ voorfz. cas dienende.

Zo is 't dat wy de zake voorfz. overgerrierkt. ende genegett wëzende ter beede van den Suppliant, dcnzelven Suplbnt geoörlooft * gewillecoort en geconfenteert hebben, oorloven, willecooren en „ confenteren, uit zonderlinge graüe by dezen onze Blieven i dat hy Suppliant onder Beneficie van Inventaris hem zal mogen dragen of fonderen Erfgenaam in 't Sterfhuis van Jnari Pi.ur Hündo-ri , en ïn dier qualiteit apprehenderen en aanvaarden 't zelve Sterfhuis en die haaffëlyke en erffelyke actiën , fchulden . ende crediten by Voorfz. Joan Pieter Hunderff agtergelaten, mits daar af by een van <le Officieren Van de plaatfe daar de over!eedenens_ goedereh meest geleegehzyn, daarover geroepen den geenen, die daar over behooren geroepen te worden, goede deugdelyke ende loffelyke Inventaris doende maken. Ende behoudelyk dat den Suppliant gehouden zal zyn té ftelleh goede fufficante Cautie en Borgtogt van te betalen alle de fchulden , makinge ende legaten Van de voorfz. överlede, zoo verre dezelve goederen mogen ftrekken, zonder dat boven de waarde van dien den Suppliant eenigzints gehouden zal zyn daar af iets te betalen. Ten ware nogtans dat 'er niemand ■ware van de maagfchappe van den overleden, die hem fimpelyk heeft of zoude willen dragen Erfgenaam. Ontbieden daarom den Promotor dezer Univerfiteit, daar 't Sterfhuis onder gelegen is, ende voorts alle anderen Jufticieren, Officieren ofte hunne Stedehouders, ende elks van dien, zoo verre als het henluyden aan. gaan mag, dat de yoorfz. Inventaris deugdelyke volmaakt, ende die Cautie by den Suppliant geftelt, ende ter Secretarye van des Ünivetftteks Vierfchaar ontfangen en geinregiftreert zynde, denzelven Suppliant te laten volgen ende doen leeveren alle haaffëlyke en erffelyke goederen agtergelaten by den voorn. Joan Pieter Hnndorff , ende van onze tegenwoordige gratie en Beneficie van Inventaris hem voorts doeh en laten in der manieren en onder de Hmitatieh ende inodificatien voorts rüftelyk eu vreedelyk genieten en gebruiken zonder hen te doen en te laten gefchieden eenig hinder, letfel, ofte moeyenisfe ter contrarie.

Ontbieden , beveelen en committeeren by deezen den eerfle Pedel onzer Univerfiteit (des by den voorfz. Süppliant endelmpetrant van deze onze opene Letteren vae Beneficie van Inventaris ver-

H 2 *>g*

Sluiten