is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van de provisioneele representanten van het volk van Bataafsch Braband, genomen in den jaare 1795

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*795V 5

( 235.)

6 OSfober.

», om de misbruiken te keer te gaan, en „ tevens de Geldfchieters gerust te ftellen ; „ wanneer nu een Dorp Oétroy, rot.hét ,, negotieeren van Penningen, verzoekt, tt wordt zodanig Request in onze handen « gefteld, en dan zyn wy gewoon, by ons « berigt, te gelyk ook een fonds tot aflos» fmg van het te negotieeren Capitaal, naar m proportie van het vermogen der Plaats, » optegeeven.

„ De reëels Om/lagen, zyn zodanige „ lasten, welken op de vaste Goederen, „ ten behoeve van het Dorpshuishouden , „ .worden geheven, naar maate die Gbe„ deren in de Verponding contribueeren, „ deze Omflagen worden verdeeld in or>, dinairen, welken éénmaal voor den tyd », van vyf agtereenvolgende Jaaren, en „ extraordinair en, welken, by byzondere „ gelegenheden, by voorbeeld tot aflos,, ring van een genegotieerd Capitaal, ge,, reguleerd worden; geen van beiden mo„ gen, zonder Oétroy van den Souverein, ,, geheven worden, en wel om zeer ge„ wigcige redenen, want de reëele Om-

flagen worden, gelyk gezegd is, gehe„ ven van alle de vaste Goederen, wel„ ken in de Verponding contribueeren , s, en dus niet alleen van de, Huizen en „ Landeryen, maar ook van de Tiendens, „ MolenSj en wat dies meer is. Daar

nu de Regenten der Plaatfen natuurly„ kerwys, immers voor zo ver zy eenig„ zins wel denken, hunne Ingezetenen op „ alle mogelyke wyzen zullen favorifee„ ren, kan men ook niet anders verwag„ ten, dan dat zy den last, zo veel mo„ gelyk, van derzelver halzen op die der „ buiten Geërfden fchuiven zullen; doch „ byaldien dit geheel aan hun ware over„ gelaaten, zoude het te vreezen zyn, dat „ van deze anders op zich zeiven pryfens„ waardige geneigdheid, ten nadeele der „ buiten Geërfden, misbruik gemaakt, en „ de billykheid uit het oog verlooren „ zoude worden, door de reëele Omfla .„ gen zo hoog, en de perfoneele Omfla„ gen zo laag te ftellen, als mogelyk is, „ waar door by gevolg de Ingezetenen al „ te zeer gefavorifeerd, en de Eigenaars w der vaste Goederen, Tiendens, Molens j5 enz. al te zeer bezwaard zouden wor„ den, het geen vooral in aanmerking „ kómt, ten opzigte der Tiendens, waar „ van de meeste aan het Land en dus aan „ het geheele Volk toebehooren, en daar „ en boven hoog in de Verpondingen aan- j „ geflagen zyn. Het is derhalven het be„ lang des geheelen Volks , en gevolglyk w de zaak van deszejfs Reprefentanten,-

„ zorg te draagen, dat de Rëgemen der „ Dorpen en Plaatfen geene vryheid, heb„ ben, om de reëele Omflagen te regu„ leeren, maar dat integendeel dit „ door de Reprefentanten zelve gefchied». „ Dit is daarom ook altoos door Hun „ Hoog Mogenden gefchied, en de ge„ weezen Raad van Staate zelve was daa*„ toe niet bevoegd, dan alleen by wy?e „ van advis.

„ Men denke echter niet, dat de Ra„ genten der Dorpen en Plaatfen hier órnr „ trent niets te zeggen hebben, het te„ gendeel zal blyken uit de behandeling „ van dit werk.

„ Wanneer de vyfjaarige Termyn van „ de ordinaire reëele Omflagen omtrent „ op één Jaar na verloopen is, zyn wy „ gewoon daarvan aan den Raad van Staa„ te kennis te geeven, en te verzoeken, „ dat dezelve ons gelieve te authorifee„ ren, om, tot het reguleeren der re„ eele Omflagen voor den volgenden Ter„ myn, de noodige informatien te nee„ men; dit geaccordeerd zynde, informee„ ren wy ons by de Regenten van elke „ Plaats, hoeveel zy vermeenen, geduu„ rende denzelven Termyn, jaarlyks re„ eel te móeten omflaan, of zy voorzien „ kunnen, dat, geduurende dien Termyn, „ eenige buitcngewoone zwaare onkosten „ door de Geineente zullen moeten gedraa„ gen worden, hoe het gefteld zy met hec „Slot der Rekening" enz. Alle deze in„ formatien ingekoomen zynde, confron„ teeren wy dezeiven met onze annota„ tien, uit de geëxamineerde Rekeningen „gemaakt; wy onderzoeken, of in de» „ loopenden Termyn, de-perfoneele Om„ flagen te zwaar of te ligt zyn geweest, „ ten einde dit, in den volgenden Ter „ myn, te redresfeeren, en de cynofuu„ re, welke wy doorgaans daarin hou„ den, is, dat de benoodigde Penningen „ tot 't Gemeenteshuishouden, voor twee „ derden uit de reëele Omflagen, en voor „ één derde uit den perfoneelen Omflag, „ benevens de Dorpsparticuliere Inkoms„ ten, zo na mogelyk, gevonden worden.

„ En vermits nu de vyfjaarige Termyn „ van de reëele Omflagen, met den laat-

Hen December 1796, ftaat te expiree-

ren, en dus omtrent op één Jaar na " verloopen is, zyn wy bereid deze ope" rade by de hand te neemen, indien " het Ulieden behaagd ons daartoe te " authorifeeren.

" „ Eindelyk, gelyk wy niet alleen in de H gevallen, waarin onze confideratien ge„ vraagd wierden -f maar ook veeltyds on