is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van de provisioneele representanten van het volk van Bataafsch Braband, genomen in den jaare 1795

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1795.

( 240 )

6 OSfoben.:

pligt,, noodig hebben geoordeeld, ter kennisfe van deze Vergadering te brengen, dat de acliieel fungeerende Schoolmeester binnen de Gemeente van Heeze, Hendrik Schaap, vooral door deszelfs hoogcn ouderdom , en daar mede gepaard gaande Lichaams gebreken, byzonder aan gezigt cn gehoor, alsniede, om dat hy nimmer die vermogens, welken, zo tot eene behoorlyke opvoeding, als het onderwys der Jeugd;., worden vereischt, heeft bezeten, geheel buiten ftaat is , om deszelfs Post van Dorps-Schoolmeester langer :te admim* üreercn: verzoekende in hunne qualiteit geauthorifeerden-gemagtigd te worden, om den ypornoemden, nog fungeerende Schoolmeester , Hendrik Schaap, uit zyn Post te kunnen ontfiaan, en , in deszelfs plaats een ander Perfoon, mits de noodige faculteiten en vermogens,,:tot dien: Post vereischt, bezittende , onder de daar aan gehegte Emolumenten, en Jaarwedden te kunnen aanitcllen, alles onder zodanige conditiën en bepaalingen, als zy Adreslanten, overeenkomftag. .het belang dier Gemeente, en de noodzaakelykheid van het Onderwys der jeugd , zullen yinden te behooren.

En goedgevonden dit Adres te ftellen in handen van den Schoolmeester H. Schaap te Heeze, .om te dienen van confideratien en belang, binnen agt dagen na receptie. .

6°. IS geleezen Adres van>de Municipaliteiten des Neder-Ampts 's Lands .van Cuyk, tendeerende, ten einde op hun voorig Request fpoedig worde gedisponeerd, •n alzo, hoe eer zo beter, uit het, door de Municipaliteit van Cuyk, verzegeld Comptoir van-den voormaaligen Landfchryyer, de Papieren en Documenten aan de Municipaliteiten , tot wier Gemeentes zy behooren, tegen Recepisfen,. worden uitgegeeven , en;: de Municipaliteit van Cuyk daar toe ten fpoedigften gelast.

En goedgevonden dit Adres te ftellen in handen- van het Committé van Algemeen ' Welzyn, Voorligting en Organila«e, om confideratien en advis.

7Q. IS geleezen Adres van H. Verheyen en van lldfel, Pastor en.Capellaan der Roomsch Catholyke Gemeente van Mill cn St. Huybert, verzoekende elucidatie en interpretatie der Refolutie vanden saen September 1795, genoomen omtrent het uit«effenen van den Godsdienst in zekere Capelle, die aldaar federt onheuchelyke tyden niet is gebruikt. '

En goedgevonden dit Adres te ftellen ïn handen van het Committé van Alge¬

meen Welzyn, Voorligting en Organifatie , om confideratien en advis.

8°. en 90. ZYN geleezen Adresfen van M. ■Dolleman te Maastricht en J. Lin/i» de Jonge te Grave, beiden verzoekende»■ om als Klerk by een der Committé's van deze Vergadering te worden benoemd ei» aangefteld. ' ,

En goedgevonden deze : verzoeken te houden in advis, tot dat 'er, omtrent het begeeven van voorf. Posten, zal worden gedisponeerd.

ipo. IS geleezen Adres van van deLaar, P. van Hömbergh 'en H. Verhagen, Leden van de Municipaliteit van St. Oedenrode, iterativelyk verzoekende, om uit voorf. Posten te worden ontfiagen.

En goedgevonden dit Adres te ftellen in handen van het Committé van Algemeen Welzyn, Voorligting en Organifa-v tie, om confideratien en advis.,

iip. IS geleezen Misfive van de Le* den, thans uitmaakènde de Municipaliteit van , St. Oedenrode, gefchreeven aldaar, den 4en Oétober, 1795, houdende , dat da Leden hunner Vergadering, welken ©ra. ontflag uit, hunne Posten hebben verzogt, by hun gedaan verzoek, niettegenftaande. de exhortatoire Aanfchryving dezer Vergadering, perfifteeren: verzoekende, alzo: zy zich buiten ftaat bevinden, om de Ge-' meentes Zaaken en vooral die der Juftitié aldaar naar behooren waarteneemefl, dat? deze Vergadering, ter zaake: als voor, met den meesten fpoed, nadere voorziening daarftelle.

En goedgevonden deze Misfive te ftellen in handen van het Committé van Algemeen Welzyn, Voorligting en OrgamV fade, om confideratien en 'advis.

, 12°. IS geleezen Adres. vah; A. Verhagen, Lid der Municipaliteit van St. Oedenrode, verzoekende, om uit die' Functie, gemerkt dat zynen Zoon ook als Lid der Municipaliteit van St. Oedenrode fungeert,, te worden ontfiagen.

En goedgevonden dit Adres te ftellen in handen van het Committé van Algemeen Welzyn, Voorligting en. Organifatie, om confideratien en advis- r

130. IS geleezen Misfive van Servaat van de Graaf, te Zevenbergen, gefchreeven aldaar den gen Oétober 1795, ten geleide van een Rian van Gemeentebeftuur voor dit Gewest, het welke, naar Publi-