is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van de provisioneele representanten van het volk van Bataafsch Braband, genomen in den jaare 1795

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1.795- ( 245'.) 7 OStobtr.

neele Municipaliteit te Dmteloörd worden I gezonden, oni te ftrekken tot haar na-! richt: zullende hier van, hy Publicatie, i .aan . het Volk van Bataafseh Braband worden kennis gegeeven, tot het concipieeren .van welke Publicatie het Committé van Publicatien en Depêches wordt verzogt.

WAAR na de Vergadering wordt gead- ■ journeerd tot morgen voormiddag ten elf uuien. .

., VERGADERING gehouden Donderdag | den 8e« Otlober 1795, het eerfte Jaar . der Bataaffche Vryheid.

PRESENT ft, 3, 4, 5» 6> 7> 9>IO> 11, 16", 18 , 19, 22, 23, 24 en 27, in Commisfie 1 , 13 en 20.

|~\e Notulen van gister zyn gerefumeerd en geari'efteerd.

\ i°. IS geleezen Misfive van de Gedepu- I teerden uit deze Vergadering in den Haag, gefchreeven aldaar den 6en Oétober 1795 , houdende verflag van hunne verrigtingen, met verzoek, om eene fpeciaale Gommis- . fie te erlangen, ten einde, indien op den i5en daaraanvolgende, door de Staaten Ge- 1 neraal , geene of eene onvoldoende Refolutie mogt worden genomen, tot het byeenroepen eener Nationaale .Conventie, met zodanige der overige Bondgenootén, die daar toe zullen willen medewerken, te concurreeren tot het daarftellen eener Nationaale Vergadering, quovis meiiori modo.

Voorts wordt overgegaan tot de lectuure van het Rapport der; Committé's van Algemeen Welzyn, Voorligting en Organifatie, van Finantie, en van Publicatien en Depêches, hebbende, ingevolge Refolutie Commisforiaal van gister No. 6, geëxamineerd de Propofitie door den Prefident, den Burger Krieger, gedaan, tendeerende tot kennisgéeving van het Befluit, door de Provifioneele Reprefentanten des Volks van Holland genomen, om , in cas de Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, op den 15™ dezer Maand, de te faamenroeping der Nationaale Conventie niet decrev teeren, alsdan, op den .i6en dezer, met alle zodanige Bondgenootén, Provintien, Landfchappen, Steden, Dorpen en Gehugten als daar toe zullen willen toetreeden, dezelve te decreteeren; met voordragt der Refolutie, aangaande den last tot de toetreeding tot het Jöeüuit door Holland ge-

C

nomen, aan de Gecommitteerden dezer Vergadering in den Haage te geeven, mitsgaders met overlegging eener ConceptProclamatie, om deze demarche ter kennisfe van het. Volk te brengen.

WAAR op,gedelibereerd zynde, is,met eenpaarigheid , gerefolveerd en: bcfiooten , opi, conform de op gisteren gedaane, en op heden wederom ter tafel gebragte Propofitie, en het daar'over ingebragte Rapport en Advis van de drie Committé's van Algemeen Welzyn, van Finantie en van Publicatien en Depêches, zo wanneer den i5en dezer loopende Maand, door de Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, het daarftellen eener Nationaale Conventie niet wordt gedecreteerd, als dan, den iöen daaraanvolgende, Bataafseh Braband te vereenigen met alle zodanige Provintien, Landfchappen, Steden, "Dorpen en Gehugten, als, tot het daarftellen eener Nationaale Conventie, zullen befluiten, en dat de Gedeputeerden dezer Vergadering in den Haage, by Extraét dezer&, tot 1 voorf. vereeniging en den gevolge van dien , zullen worden gemachtigd, gelyk dezelve ,daar toe gemachtigd worden by deze: zullende dit Extraét te gelyk en in alle voorkoomende gelegenheden dienen voor Commisfie.

. 2°. IS geleezen Misfive van de Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, gefchreeven in den Haag den 2en Oétober ^795» tcn geleide van derzelver Refolutie van dien dag, waar by aan deze Vergadering, ter refcriptie op derzelve Misfive van den 1501 .September daartevooren, betrekkelyk het aanleggen van een Fransch Hospitaal binnen de Stad van Breda; wordt te kennen gegeeven, dat het Kasteel aldaar, uit hootde van deszelfs gefchiktheid tot een Hospitaal, in allen opzichte preferabel is boven dat te.Etten; dat dus hetzelve volftrekt tot zodanig gebruik moet worden geemploijeerd; en dat, indien alle Municipaliteiten zich van zulke ongemefureerde uitdrukkingen in hunne berichten bedienden en dezelve wilden cxecuteeren, gelyk de Municipaliteit van Breda zich veroorlooft, 'er dan nimmer eenige orde intevoeren zonde zyn: verwagtende zy dienvolgens, dat de Municipaliteiten van Bataafseh Braband, en fpeciaal die van Breda, zich daar van zuilen onthouden, te meer, daar de gevolgen van den laatstgevoerden Oorlog, tot dus verre, nog maar alléén door de zeven Provintien en hetLandfchap Drenthe, wegens de enorme Geldfoihmen, die ^ zelfstor bewaaring van Bataafkh Braband, moeien O O