is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van de provisioneele representanten van het volk van Bataafsch Braband, genomen in den jaare 1795

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden opgebragt, gedraagen worden, en waar in door dit Gewest, tot nog toe,niets is gefurneerd.

En goedgevonden deze Misfive en de daar by hoorende Refolutie, voor alsnog, aanteneemen voor Notificatie en daar van Copie aan de Municipaliteit van Breda te; doen geworden, tot derzelve informatie.

3°. IS geleezen Adres van de Municipaliteit van Helvoirt, te kennen geevende, r de verwarring die 'er beftaat in de lasten over het Kwartier van Oisterwyk, in den Jaare 1794, omgefiagen, alsmede dat de- : zeiven meerendeels in Asfignaten zyn be- : taald, en 'er nog eenige posten openftaan| welken daar mede alsnu niet meer kunnen'betaald worden: verzoekende, dat de Dórpeh van gezegd Kwartier worden ge- i last, om voorf. Asfignaten, waar mede; de betaalingen van opgemelde Kwartierslasten zyn gedaan, tegen harde Muntintewis- ; felen, of wel, dat deswegens zodanige an- j dere voorziening wordt daargefteld, als de- \ ze Vergadering zal vinden te behooren en \ de aart der zaak komt te vereisfchen, immers wanneer geoordeeld zal worden , dat deze Vergadering, gelyk de Adresfanten j zich uitdrukken, daar omtrent bevoegd is 1 ce kunnen disponeeren.

En goedgevonden dit Adres te Hellen an handen van het Committé van Finantie, om confideratien en advis.

40. IS geleezen Misfive van de Municipaliteit van Lith, gefchreeven aldaar den 5en Oétober 1795, houdende, dat J, E. 'de Vry, Drosfard dier Gemeente, 'snagts tusfchen den aen en sen dier Maand, ten Huize van een Inwooner van Lith, geasfalteerd met vier Husfaaren, heeft opgeligt en geapprehendeerd Car. Chr. Eotichius, die, met fpeciaale permisfie van de Municipaliteit, zich aldaar eenigen tyd heeft opgehouden, en op wiens comportement, geduurende zyn verblyf binnen die Gemeente, niets hoegenaamd te zeggen valt, gelyk ook aan de Municipaliteit niets, ten zynen laste, bekend is. Dat gezegde Drosfard, zonder de minlte permisfie of Decreet van de Municipaliteit of vertoon van eenige authorifatie, voorf. Lotichius, gevangen heeft vervoérd naar 's Bosch en denzelve aldaar in Gyzeling gebragt. Dat zy de demarches van dien Drosilu-d aanzien als despotiek en wederrcchtefyk: verzoekende, dat, ftaande Vergadering , de Municipaliteit van 's Bosch worde aangefchreeven, om zorg te draagen, dat meergemelde Lotkhius' niet bui¬

ten Bataafseh Braband wordt vervoerd, en dat voords de Drosfard, by provifie, in zyn Ampt wordt gefurcheerd, mét last aan den Commandant van 's Bosch, om op te geeven, met wiens confent, of om welke redenen, hy vier Husfaaren, tot asfistentie van, den Drosfard, heeft verleend.

WAAR op gedelibereerd zynde, is goedgevonden, Copie van voorf Misfive te ftellen in handen van den Fiscaal by het Hof van Juftitie van Bataafseh Braband; om het gefchonden recht van het Volk van dit Gewest, tegen den Drosfard da Vry, te handhaaven, en, dien'onverminderd, deze Vergadering,Uen fpoedigften, te dienen van bericht, zo aangaande het gebeurde, als opzichtens de gedaane voorziening. .

50. IS geleezen Propofitie van de Burgers Ver/pyck en van- Berckel, tendeerende, om den Rentmeester der Domeinen van dit Gewest aantefchryven en te gelasten , om de Verpachting van de Domeinen-Waag in den Bosch, hoe eer hoe beter, ten overftaan van eene Commisfie uic deze Vergadering, te doen. Voorts, om den Houtfchat in de Meyerye van den Bosch te doen verpachten, en den Griffier van de Leen- en Tolkamer in den Bosch aantefchryven, om daar toe de noodige Billetters in de Meyerye te verzenden.

WAAR op gedelibereerd zynde, is , opzichtens het eerfte point, goedgevonden en verftaan, den Rentmeester der Domeinen daar toe aantefchryven, en, omtrent hec tweede point, uit overweeging, dat de Houtfchat niets of ten minften niets van aanbelang voor het gemeene Land zal opbrengen, en dat, door het verpachten van denzelve , de Ingezetenen van de Meyerye aan veele haatelykheden en vexatien worden geëxponeerd, aan Hun Hoog Mogenden, by eene gepaste Misfive, het bezwaar dier Verpachting te kennen te geeven, en dezelven te verzoeken, dat gezegde Houtfchat worde afgefchaft: wordende hec Committé van Publicatien en Depêches verzogt, om deze beide Misfives tc concipieeren.

En zal hier van Extraét aan het Committé van Publicatien en Depêches worden ter hand gefteld, om te ftrekken tot informatie en naricht.

6°. OP hec geproponeerde ter Vergadering, is goedgevonden en verftaan, ten laste van ieder der 's Lands Ontvangers B. van der Borch en J. C. F. van Frankenberg en Proschlitz te Breda, en ten behoeve W den Burger J- Paander Borght qq.,