is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van de provisioneele representanten van het volk van Bataafsch Braband, genomen in den jaare 1795

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1795.

( 247 )

S* O&ober.

te flaan eene Ordonnantie van betaaling van een duizend Guldens, om te ftrekken tot betaaling der Daggelden van de Leden dezer Vergadering, Traéfementen der twee Secretarisfen, Klerken, Concherge en Bodes, mitsgaders de onkosten van Huishuur, Drukloonen, Schryf behoeftens enz., wordende de Secretaris gelast, om daar toe de noodige Ordonnantiën te depêcheeren.

WAAR na de Vergadering wordt geadjourneerd tot morgen voormiddag ten elf uuren.

, VERGADERING gehouden Vrydag den yen Oclober 1795, het eerfte Jaar der Bataaffche Vryheid.

PRESENT 2, 3, 4, 5, 6, 7,9, 10, 11, 16, 18, 19, sa, 23, 314 en 27, in Commisfie 1, 13 en 20.

jQE Notulen van gister zyn gerefumeerd en gearrefteerd.

i°. IS geleezen Misfive van het Hof van Juftitie van Bataafseh Braband, gefchreeven in den Bosch den p» October 1795, houdende, dat aan hun een Request, door de refpeétive Advocaaten en Procureurs aldaar, is geprefenteerd, om geïnformeerd te worden, welke ftyl van Procedeeren in de voor hetzelve Hof aantehegte Procedures zal moeten worden

gevolgd, het zy die der Ordonnantie van IÖ04, het zy die der bekende Caroline Ordonnantie en Albertine Reformatie: verzoekende , dat deze Vergadering hun authorifeere, om de Caroline Ordonnantie en Albertine Reformatie, als rigtfnoer in den ftyi van Procedeeren voor het Hof van Juftitie van Bataafseh Braband, te bepaalen.

WAAR op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan deze Misfive te ftellen in handen van de Burgers Meeusfen, Verhoyfen en VHeureux, met asfumtie van den Secretaris de la Court, om te dienen van confideratien en advis.

a<\ IS geleezen Adres van J. Hey te Loon op Zant, verzoekende, om als Klerk van een der Committé's dezer Vergadering te worden benoemd en aangefteld.

En goedgevonden dit Adres te houden jn advis, tot dat, omtrent het begeeven van voorf. Ampten» zal worden gedisponeerd. , . . * .

30. IS geleezen Adres van G. Offers te 'sBosch, verzoekende, dat deze Vergadering hem oétroijeere tot het aanleggen van eenen Paarden - Grutmolen aldaar, in het Huis genaamd den Rofenbooni, en dat dit Oétroy voor hem en alle de geenen, die naderhand Eigenaars van gezegd Huis zullen worden, worde verleend.

En goedgevonden die Adres te ftellen in handen van het Committé van Algemeen Welzyn, Voorligting en Organifatie, om confideratien en advis.

; 4°. IS geleezen Adres van Maria Hendrik Corften, Huisvrouw van Adriaan yan de Ven, en andere Ingezetenen van -St. Oedenrode, doleerende, dat aan der eerstgemelde Adresfante Man en andere Inwooneren aldaar, die binnen den Bosch zyn gedetineerd, geen rechc gefchiedt: verzoekende, dat de Crimineele Eisfcher worde gelast, om de tegen hen te voeren Procedures niet langer te delaijeeren, noch de Gevangenen door eene langere detenfte, zonder verhoor, aftematten; maar dat hy, in korte door' deze Vergadering te bepaalen. termynen, zyne Aétie inftitueere, en, by gebreke van dien, de Gevangenen ontfla, met reparatie van eer en vergoeding van fchaade, mitsgaders dat hun inmiddels worde vergund vrye toegang van vrienden en zodanige Raadslieden of Voorfpraaken, als zy zullen verkiezen.

En goedgevonden dit Adres te ftellen in handen van het Hof van Juftitie van Bataafseh Braband, om , na dac ter zaake het noodig onderzoek, door den Fiscaal by hetzelve, zal zyn gedaan, te dienén van confideratien en advis.

5°. IS geleezen Adres van R. yan der Hey den, H. Spierings en W. W. Smits te Ofs, verzoekende, dac aan hun, ten hunnen redelyken koste, Copie worde uitgereikt van het bericht van de Municipaliteit van Ofs, op der Adresfanten voorig Adres, door deze Vergadering gerequireerd, ten einde hun bezwaar deswegens, by een nader Adres, te kunnen voordragen.

WAAR op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan het verzoek van de Adresfanten te accordeeren, en aan hun voorf. Copie uitcereiken.

&>. IS geleezen Adres van de Municipaliteit van Nuland, Kwartiere van Maasland, Meyerye van den Bosch, verzoekerde i dac deze Vergadering aan die Gemeente, ^t hoofde van geieedene fchaades, zo