is toegevoegd aan uw favorieten.

Bybels zakelyk-woordenboek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITBREIDEN.

ïs eene draagbaare Tente, in den Taberna kei zyner eere , opgeilaagen in 't midden van Israëls Leger-tenten in de Woestyne, en vervolgens ook nog een tyd lang in Kanadn , tot dat die draagbaare Hutte Hem door Sahmo veranderd werd in eenen pragtigen Tempel. Veele zyn de plaatfen, waar in Godt gezegd wordt, onder of in 't midden van dai Volk te woonen, Exod. XXV: 8, Deut. XII; i *, en de Tabernakel wordt duidelyk genoemd de Tente, welke Hy zich ter wooninge gefield bad onder de Menfchen, Pf. LXXVlli: 60. Dit nu was een voorrecht zo groot, dat het wel als het grootfte van Sems zeegen mogt worden aangemerkt-, en daarom, fchoon in het 26. f. reeds opgeflootenweb waerdig wat nader uitgebreid en bevestigd te worden.. Welk eene eere ! Den alleen- waaien Godt, die eerlang door de Afgodery en-het Bygeloof, aan de Japheti ten zowel, als aan de C hamken, onbekend zou worden, onder zich te hebben woonen.- Welk een-voorrecht! hunne nooden en fmeekingen zo van naby voor zyn aangezigt tc mogen brengen, in vertrouwen eener gunftige. verhoorings,- indien-zy zich door eigen- moedwil zyner gunst niet 011waerdig maakten,. Welk- een- voorrecht!' Tot Hem-, a's hunnen Koning een vrven toegang te mogen hebben,-"en op zyne Ivoninglyke weldaadigheid en magtige befcherminge ftaat: te mogen maaken. Welk oen voorrecht! Onder zyn opzigt, door het van Hem-ingegeeven woord, en door zyne, van Hem zeiv-*"geleerde Knegten onderweezen te wordèn van den weg en de middelen tot eene eeuwige Gelukzaligheid, j Wel te rechte mogt Mofes 'erover uit[ roepen , als- in yerruk'kinge :- Wat groot Volk is 'er, 't -welk de Goden zo naby zyn-, | als de HEERE onze Godt ,- zo dikwils wy l| Hem aanroepen-! Wat groot Volk is 'èr ,,'t welk zo reebtvaerdige rechten en inzettingen heeft als deeze gantfche Wet,-welke ik heeden voor uw aangezigt geeve! Deut. IV; 7, 8. En yan'dit alles, was dé Godtlyke inwooning enter tien het bewys en zeegel,.gelyk 'er j ftaat:: Ende Ik zal in 't midden der Kinde| ren Israëls woonen;: en Ik zal hun tot een' Godt:zyn, en zy zullen my-tot-een Volk zyn.. En zy zuil en-weeten,- dat ik dc- HEERE, Hunne Godt ben, die bun uit Egypteland uitgevoerd, hebbe, cp dat ik in hef midden- van mnwcwnen'Z8ude., &xod'. XXII:4^.46"; Lev. $ma ia.. Zb een1 uitmuntend voorrecht«wsdtai wei' waerdig;:,, dat- het'; aan1 Sem-

wat duidelyker, als in het 26 y. voorgefteld, en bevestigd wierd. (/3/3) En dit gaf dan ook aanleiding ter herhaalinge van het ander voorrecht: En Kanaan zy hem een Knegt. (A) Eer wy van Kanaans Knegtsfchap iets zeggen, zal het noodig zyn, by denzelven vooraf een weinig ftil te ftaan. (AA) Kanadn was de Jongfte Zoon van Cham; Hy heeft elf Zoonen verwekt, die by naame worden opgegeeven , Genef. X: 15—18. Waar uit te zien is, dat hy de Stamvader geweest zy van de Hethitcn, Jebufiten , Emoriten, Girgaftten , llivviten en andere Volken , die zich hebben ter nêer geflaagen in dat Land; 't welk zy, hunnen Stamvader ter eere, Kanadn genoimd hebben, maaruit 't welkzy t'eeniger tyd zouden verdreeven worden door, of dienstbaar gemaakt' v/orden aan de Sèmitch uit Heber. Dit voorzag. Noach door den Geest der Propheetie, en dit maakte, dat de Vloek, dien hy uit te fpreeken had, niet quam op Cham, dieevenwel eigenlyk de Misdaadige was, want dan zou die zich ook hebben uitgeftrekt over alle zyne andere Zoonen , en derzelver Nakoomelingen; maar dat zich die aU leen bepaalde tot Kanaan en deszelfs Afftammelingen. (BB) Men zoekt na reedennen daar van, en men geeft menigerlei reedehen op; frmmigen niet bewysbaar, alsdat Kanaan bet eerst zyns Grootvadersnaaktheid ontdekt , en die met-de baldaadigheid van een dertelen Jongen zynen Va* der- Chim zou geweezen hebben; andere' beu/:elagtig. , ja! ongerymd, en daarom tc verwerpen. Men lêeze 'èr van ih 't aangehaalde werk van Prof. Fabricius p. 99—108. Men oordeelè,-of de volgende reede aanneemelyker zy. De Schaamte eener' Vrouwe te ontdekken duidt aan de daad van-: byligginge;- en veelal eene ongeoorloofde v De fchaamte zynes Vaders-,- of', zyner Moederte ontdekken, duidt aan eene bloedfchandelyke byligging, Levit. XVIII.-. 6', 7— Deeze en nog. onnatuurlyker grouwelenwaren: zeer gemeen onder "dè Kanaaniten s, ;n worden opgegeeven als reedenen , vatïi -mnne verbanninge uit. hun Land. Het Land was 'èr door verontreinigd; het. rnoen' r.yne Inwoonders-uitfpouwcn; Godt moest over-' hetzelve zyne ongerechtigheid bezoeken, ■ Zo 1 ils te zien is ih dat zelfdè Hoofdd.' y,' 253=28. Heeftnu de Gèest'der Propfieetiè; ter" Geleegenheid, óstGbam zynes-Vadèrs'tfaakt-heid' zag en befpottede;- Vader" Noach' te? zien1. gegeeven >: welk • eene zwaare ftraffe op> lil 1 5? dwÉMkts

UITBREIDEN. 455