is toegevoegd aan uw favorieten.

Bybels zakelyk-woordenboek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERKEERD,

V E R K E E R D;

449

liet afdrukfel te beminnen van ?yn beeld. Daarom wordt 'er ook gezegd: De HEERE kent dc dagen der Oprechten, Pf. XXXVila 8. Zyne Verborgenheid is met de Oprechten, Spr. III: 32. De Oprechten van wegen zyn Zyn welgevallen, C. XI: 20. (tt) Gantfch anders is het met den Ryken. Godt veragt niemand, om dat hy ryk is. Rykdom,op een wettige wyze verkreegen, is'aan te merken als een zeegen van Godt, en wordt ook zo beloofd , Pf. CXI1: 3. Maar is iemand verkeerd van wegen, al is hy groot in rykdom en eere, zo ftrekt hy den HEERE tol een grouwel, Spr. XI: 20. Hoe kan het ook anders zyn? Hy wykt af van Godts voorbeeld, en volgt dat van den Duivel. Die vol is van arglistigheid en bedrog, is een kind des Duivels, Hand. XIII: 10. Een valfche tong, en een hart dat ondeugdzaame gedichten fmeedt, worden daarom geteld onder die zes of zeeven dingen, die de HEERE haat, Spr. VI: 16, 17, 18. (88) Beeter is_ ook zo een Arme voor andere menfchen in de onderlinge faamenleeving. (A) Hy is Arm: zal hy zyn eigen brood eeten, hy moet w;rken met zyne banden, 't geen goed is. Om des leeftochts wille, leent hy zyn vernuft en arbeid aan anderen: Hy wordt een Kunftenaar, een Handwerksman, een Krygsman, een Landbouwer, een Daglooner. Hy wandelt in zyne oprechtheid, hy bedriegt niemand met zyne handelingen, hy is getrouw in zyn beroep, getrouw en naerftig in den dienft van anderen. Wat is zulk een niet een nuttig en agtenswaerdig Lid in de Maatfchappy? (B) Wat zal men daar-en-tegen zeggen van zo eenen Ryken, als ons hier wordt voorgefteld. Hy is Ryk, maar daar by een Gierigaart, een IVrek. Wat nut heeft dan iemand van zyn ïykdom? Hy is Ryk, maar daar by verkeerd van wegen. Hy giert fleeds met een booze gierigheid voor zyn huis, om zyn ntjl in de hoogte te feilen, Hab. II: 9. Gslyk een kouwe vol gevogelte is, alzo is zyn huis vol bedrogs, en zo wordt hy groot en ryk, Jerem. ¥i 27. Hy is verkeerd van wegen, en daar door wordt zyn rykdom gevaarlyk voor anderen. Hy vertrouwt en verheft zich op zyn goed, verbeeldt zich boven het bereik te zyn der menfehelyke ftraffen, agt voor zich alles geoorlofd, en fchroomt niet geweld te doen aan den man en zyn buis, aan een iegelyk, cn zyne erf ent fe. Mich, II: 1, 2. Hy is Ryk; maar hy is VIII. Deel. II. Stuk.

een Quiftpenning, een Doorbrenger. Ja' zo lang hy ryk blyft, trekken veelen voordeel van hem: Maar eindelyk is hy ten einde van zyn goed. Die de blydfchap lief heeft, zal gebrek lyden, die den wyn cn olie lief heeft, zal niet ryk worden, Spr. XXI: £7. Wat dan? Hy is verkeerd van wegen. Hy borgt, en betaalt niet; hy ontleent , en geeft niet weder. De Leugen is zyn toevlugt, de valfchheid zyne verberging. Hy is ryk in vindingen; de bedrieglykfte guiten - (tukken moeten zyn ftoet en ftaat onderfteunen. Wat is zo een Ryke Deugeniet niet fchadelyk voor de Maatfchappy? (33) Eindelyk is zo een Arme ook beeter en gelukkiger na dit leeven. De Arme fterft. Hoe gelukkig is hy in zyn fterven! Hy heeft gewandeld in zyne oprechtheid. Hy wordt terftond ryk in Godt. Godt heeft voor d* Oprechten tvechgelegd een beftendig weezen, Spr. II: 7. De Ryke fterfr. Hoe rampzalig! Hy is geweefl verkeerd van wege. Wat zal hy "nu geeven tot losftnge zyner ziele! Hy valt onder den toorn des Almagtigen. Die verjaagt hem van de waereld, en floot hem met een klop uit het Licht in de Duiflernisfe. De Arme Lazarus fterft: Wie zal niet wenfehen: Myne ziele flerve den dood van dien Oprechten! Hy werd door de Engelen gedraagen in den fchoot van Abraham. De Ryke fterft ook: Wie zegt niet: Grouwen verfchrikt my, als ik 'èr om denke! Hy verzonk in de Helle, om voor eeuwig fmerte te lyden in de vlamme, Luk. XVI: 22-26. Hoe men den Armen ook befchouwt, 't zy in, 't zy na dit Leeven; 't zy voor zich-zelven, 't zy in betrekking tot Godt, of tot andere menfchen: Wy zullen met Salomo moeten inftemmen, dat de Arme, die in zyne oprechtheid wandelt, beeter zy elan een, die verkeerd is van wegen, al is hy ryk.

VERKEN (H)is eigenlyk een Dier, onder ons zo bekend, dat een befchryving van hetzelve als iets overtolligs zoude kunnen aangemerkt worden. 'Er zyn wilde Verkens, die zich in 't Woud onthouden, woeft en wreed van aart zyn, de menfchen fchuwen, maar, gefard zynde, op dezelve aanvallen, en hen verfcheuren. 'Er zyn ook tamme, die inen order de Huisdieren reek ent, en in ftaüen ter flagt inge gemeft, of in 't veld by Kudden gehoed worden, gelyk de jongde Zoon, na dat hy al het zyne fchandelyk had doorgebragt, zich tot een Zwynenhoeder moeit

LH laa»