is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 219 )

Is goedgevonden tc perfifteeren by de genomen Refolutie deezer Vergadering, en de voorfz. Guardes du Corps uit kragte der Zelve te houden voor afgedankt; met dien vcfftande dat de Gages der Officieren en Gemeenen van het zelve Corps, uitgezonden: het aandeel van den geweezen Capitein Generaal daar in , nog veertien dagen na den 11 deezer , zullen worden betaald, en zulks tot den 25; wordende Gedeputeerden deezer Provincie, ter Generaliteit gelast daar van kennis te geeven.

En zal Extract deezer gegeeven worden aan het Committé Militair om den Ovérften Boetzelajïr voor zig te ontbieden en van het voorfz. kennis tc geeven met aanzegging dat men vastelyk vertrouwd dat het zelve Corps zig behoorlyk inmiddels zal gedragen, cn zig van geen Paarden of Geweeren zal ontdoen, tot dat daar omtrent nader zal zyn voorzien.

By refumtie gedelibereert zynde op de Misfive van den Raad der Stad Dordrecht van den 1 deezer, zoo veel betreft het verzoek daar by gedaan om uit de gekozen Schepenen drie tot Schepenen Commisfarisfen van des gemeene Lands Middelen aldaar aan te ftellen.

Is by alteratie der Refolutie van den 4 deezer, volgens dewelke dit gedeelte der voorfz. Misfive was gerenvoyeert aan den Raad van Dordrecht, nader goedgevonden, tot Schepenen Commisiarisfen van des gemeene Lands Middelen over de Stad Dordrecht en den Resforte van dien by deeze te eligeeren.

De Burgers Paulus Knogh, Jan Breur, en

Cornelis Hoevenaar.

Waar van aan den Raad der Stad Dordrecht by Misfive zal worden kennis gegeeven.

Ts, na voorgaande deliberatie goedgevonden den Burger Etienne Lufac te Leyden aan te fchryven, dat hy behoorlyke zorge zal hebben te dragen van in zyne Couranten nietwes aangaande de Repraefentanten van het Franfche Volk te ftellen als het geen hem van wegens deeze Vergadering daar toe vooraf zal worden gefuppeditcerd.

TT\e Praefident heeft de Vergadering geadjourneert tot overmor* gen ogtend ten half tien uuren.

Accordeert met de voorfz. Decreeten.

Iii 2 Doft'

10 February 1795.

Electie van Schepenen Commisfarisfenoverde gemeene Middelen te Dordrecht en het Resfort.

Aanfehryving aan E. Lufac te Leyden*

Adjournement.