is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 23 f 3

bovengemelde Hendrik van Straalen, «fansz. in het werk gefteld, zoo met betrekking tot den verkoop van myne Huizen, Goederen, Effecten, Actiën als anderzins, èn voornamemlyk tot myn Perfoon, welke zy door de verijgaandile lasteringen overal, en zelfs by vreemde Mogendheden getragt hebben te denigreeren, waar door ik in myne Rechten1 allezins ■ gepresideerdben geworden en alzo aan my de miportantfle nadeelen en fchaade zyn toegebiagt, waar tegen ft ten tyde van het overal heer, fchend Despotisme, nu door Vraökrylcs róemragtiae Wapenen ten onder gebragt, niets anders in het werk heb kunnen ftellen, dan aan my te refervceren by eene sefchikte en gunftige gelegenheid myne wettige pretenfïe ten hunnen laste te doen valideeren, en van welke referve zy geenzins onkundig zyn gebleven.

Thans door U, waardige Repraefentanten te rug geroepen, om in het, my zoo dierbaar Vaderland, met U en alle myne brave Landsgenoten alles aan te wenden het geen tot heil van het zelve, en behoud der Vryheid zoude kunnen verftrekken, zoo vermeene ik nu met het hoogfte recht te mogen infteeren, dat de deugdelvkhcid

ïn? uTl?Yetenh" ei'kend WOrde' ™ 8** ^er middel tot het een en ander is my voorgekomen, dan my tot

Uvte vervoegen en te verzoeken, dat Gy wilt dccretce-

Eerftelyk dat de Burgers Ryfer, van der Velden, Dranger en van der Stad, door U gecommitteerd tot de overneeming van alle Penmrigen by het Collegie van Gecommitteerde Raaden van het Noorderquartier voorhandenzvnde, geautnonleerd zullen worden om de f 71074.-11 -2 welke onder my federt den 15 November 1785 hoe berustende zyn gebleven, mede van my tegens behoorlyke Quitange over te neemen; en ten tweeden, dat mym pretenfïe ter zaake voorfz. door U, allezins wettig, deug! deïyk en regtmaatig verklaard word, en dienvolgende aan my m redelykheid behoord te worden gevalideerd; dat overzulks de voorfz. Uwe Gecommitteerdens zullen worden gequalificeerd om myne voorfz. prïetenfie of de Posten daar toe fpecteerende te examineeren, en voor zoo

te zyn te doen verifieeren, als mede om, na dat zoodanige veriücme zal zvn gefehied, uit te brengen eene behoorlyke tauxatic van het geen aan my dicswegens moet worden uitgekeerd, ten einde de lomma, die door Uwe voorfz. Gecommitteerd dens zal worden gefixeerd, vervolgens te kunnen verhalen op de Magiftraaten en Gedeputeerdens van de zeven Meden van het Noorderquartier, of op Gecommitteerde Raaden van dien tyd in het gemeen, of op ieder Lid derzelve, ofte wel op Hendrik van Straaien, Jansz. hunne Descendenten en Erfgenaamen *n het byzonder, alles ingevolge myne bekende referve van 29 September 1789 ■ £.™ge den 12 February 1795. Het eerfte jaar der Bataaffche Vryheid Heil Broederfchap en Eerbied.

Getekend, B. Blok,

Mmm 2 XVaar

12 Eehruay 1/95.