is toegevoegd aan je favorieten.

Schets over de rechten van den mensch, het algemeen kerken- staats- en volkerenrecht, ten dienste der burgery ontworpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï43 S C H Ë T S O V Ë K

ringsvorffi. Ariftocraaten worden dan' 1 Volks Reprefentanten'j dog op zekere bedingen aangefteld zynde, moeten zy aan hunne inftruótie ftiptelyk voldoen. Hierin geldt onder hen geene overtemming doof de meerderheid, maur elk is aan zyne'vol-magt bepaald gebonden, om- die ter uitvoeringe te brengen, op dat het Volk anderszins door de meerderheid hunner gemagtigd den niet moge verfchalkt worden. In geval egter geene byzondere bedingen in de lastgeeving door het Volk hen voorgefchreeven zyn, mag en moet de meerderheid wel de minderheid overflemmen. Voor 't overige maaken de Ariftocraaten faamen genoomen maar eenen moreekn perfoon uit en ieder van hen blyft dus buiten hunne wettige Vergadering particulier burger, zon* der te kunnen of mogen gebieden.

§. 136.