Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 30

contrarie, uit hoofde dier hoedanigheid zelve, het zy met alle refpeél gezegt, volkomen verhindert worden, om, zonder overtreding van onzen pligt, en ons verantwoordelyk te Hellen, jegens den geenen van wien wy die hoedanigheid hebben bekomen, tot het inrigten eener diergelyke Memorie mede te werken, en zelfs veel eerder, in fommige opzigten geroepen zouden kunnen zyn, om in onze Pollen, als directe partyen te worden aangezien van die geenen, welker iatercit en belangens te bevorderen, het eerfte en voornaamfte doelwit is dier Memorie.

Wy kunnen dierhalvcn niet afzyn, die zwaarigheden eri bedenkingen , in weinige woorden aan de rype en aequitabele overweeging van U Hoog Mogende voor te dragen.

En dan nemen wy de vryheid allereerft aan U Hoog Mog. te herinneren, dat de voorfz Memorie daar hcenen zoude moeten Itrekken, om aan de Rcpnefentanten van het Franfche Volk voor te dragen, de billykheid en regtmatigheid van zekere conüderatien , in voordeele van particuliere Ingezetenen van den Lande, Crediteuren van zyne Hoogheid, ter gelegéntheid van de door gemelde Reprcefentanten gedaane Requiiitie der opgave van de Goederen van den Prince Stadhouder, jegens welken , in zyne qualiteiten van Stadhouder, Captein Generaal en Admiraal, en als zoodanig, de Franfche Natie den Oorlog had aangezegt. En daar uit volgt dan al aanftonds, dat zoodanige Memorie, alleen relatie hebbende tot het Stadbonderaat, en de gevolgen welke een Oorlog aan die waardigheid aangedaan, hebben moet, als mede tot hoe verre het regt van den overwinnaar zig dien aangaande ftrektj en ten nadeele van particuliere Ingezetenen , in die gevolgen van ter zyden geintereffeerd, werken kan, mitsdien geene betrekkinge, hoe genaamd, heeft, tot die Objecten, welker Adminiftratie aan ons, in onze qualiteit, door zyne Floogheid is toebetrouwd, te weeten die zyner Domeinen, of Goederen hier te Lande, welke geenzins met het Stadhouderaat zyn geconneeteerd, en daaromtrend gelyk ftaan met Goederen en Bezittingen van andere particulieren , en Heeren hier te Lande, gelyk de/elven meeft alle reeds by zyne Hoogheids Yoorzaaten bezeeten zyn, op Zodanige tyden, wanneer zy de Stadhonderlyke waardigheid niet beklecden.

Moetende, zoo wy ons voorftellen, uit even dezeconfideratiën volgen, dat wy in onze betrekking, geenzints geroepen kunnen worden, en in tegendeel ganfeh onbevoegd zvn, om ietwes, het geen uit den aart en gevolgen der" gemelde waardigheid fpruit, te verhandelen, of te beoordcelen, maar dat het Intereit en belang, liet welk zyne Hoogheid daar in mag hebben, geenzints tot den kring onzer werkzaamheid gchoorende, door zyne Hoogheid°zclven, of die geenen aan wien hy zulks mogte dedeeren, verhandeld, ofte wel door de Souveraine Overheid zelfs gereguleerd kan worden.

° II 2 Maar

Sluiten