Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 3i )

Willem Cafel Hendrik Frifo, by der Gratie Gbdts Priris ce van Orange en Naffaü &c. &c. &c. Erfftadhouder, mitsgaders Capitein Generaal en Admiraal der Vereen igde Nederlanden.

Zyne Hoogheid neemt hier mede in zyne particuliere Protectie en Sauvegarde de .Direéteurs van de Poftwagens* dagelyks rydende tuflehen Amfterdam en den Hage* mitsgaders hunne Familien, Bedienden, Paarden, Huizen, Landeryeri, Stallingen, Hooy en Haver, Wagens en Gereedfehappen, omme voor alle moleftie, infolentie, plundering en fchade van Voerluiden, ofte wie het anders zoude mo*en zyn, befchut en befchermt, als mede van allerley fnlogeririge van Militie geëximeert te wezen.

I aftende derhalven allen en eenen iegelyken, de voornoemde Direéteurs, hunne Familien en Bedienden vry en vrank, ruftelyk en vredelyk alomme te laten verkeeren * zonder hen aan hunne Perfoonen ofte Goederen als voorfz in her dagelyks ryden als voor . heenen van dezelve Poftwacens. met alle" het geene daar van is dependerende, als anders / eenige de minfte hinder ofte belet te doen, op poene van Zyne Hoogheids indignatie, en van daar over, anderen ten exempel, naar rigueur geftraft te werden. Gegeven in 'sGravenhage den i April 1748.

(Getekent)

Prince cT Orange & Nas fait. (Lager ftond)

Ter Ordonnantie van Zyne Hoogheid. ( Getekent) G. R. de Back.

Vryheid, Oe/ykheid, Èroederfchap.

TT\E Provifionèele Reprsefentantert van het Volk vari Jjf Holland, allen den geenen, die dezen zullen zien, of hooren leezen, Heil en Broederfchap; doen te weeten

Dat wy op verzoek aan ons gedaan de Direéteurs vande Poftwagens dagelyks rydende tuflehen Amfterdam en den Hage, mitsgaders hunne Familien , Bedienden, Paarden Huifen, Landeryen, Stallingen, Hooy, Haver, Waeens en Gereedfchappen, genomen hebben en mits dezen neemen, in onze bvzondcre proteftie en Sauvegarde, om voor alle moleftie, infolentie, plundering en fchade van Voerluiden, of wie het anders ook zoude mogen zyn* befchut en befchermd, ais mede van allerley Inquartiermce van Militie geëximeerd te weezen.

Lallende derhalven allen en een iegelyk, dezelve Direc-* teurs, hunne Famielien, en Bedienden vry en vrank, rusteh k en vredeglyk alomme te laten verkeeren, zonder hen aan hunne Perfoonen of Goederen in het dagelyks ryden van dezelve Poftwagens, met alle het geen daar van is dependecrende als anderfins eenige de minfte hinder of belet

Sluiten