Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WITHEID* GELTKHEÏD, BROEDERSCHAP.

Vergadering van de pro-

vilioneele Repraelentanten vait her Volk van Holland, gehouden in den Hage Dingsdag den 17 january 1795.

Eerfte Jaar d".r Bataaffche Vryheid. \

DË Decrecten op giftérëri genomen, zyn gerefuraeerd, en, ha voorgaande deliberatie, gehóuden voor géarrefteérd.

INgévolgen bét tiet-reet op gifteren genomen, is, na' voorgaan- * de deliberatie, goedgevonden, dat aan de abfente Steden, , tot uitnodiging, zal worden argezbridéwi de navolgende Miffive.

Fiat ihferlloi ,

Mi-]ree dan dè refpeïïrcö

. Steden. .

hlTIIEU), GELTiaiEIDr BROEDERSCHAP. Medeburgers!

rper voldoening aan het gedecreteerde op giftereri by de Vergadering der proviüoneele Repnefentauten van bet Yolk van Holland, geeven wy U hier meede kennis, dat' dezelve Vergadering zig als toen beclï geeönttkueerd, en gerefolveerd is U, benevens de andere vyf afweeztee Steden uit te nodigen, om zo ipoedig doenlyk vier Gedeputeerden, of, ten aanzien der zoogenaamde kleine Sleden, zoo veel minder Perfoonen, als der zei ver locaaia fituatie noodzakelyk maakt, ter zeiver Vei te zen-

den, voorzien met beboorlyke volmagten, mits die Gedeputeerden beftaan uit Perfoonen door de Burgery gek onzen , of door Repraefentanten, door de Burgery daar toe gequalificeerd: vertrouwende dat overeenkomstig aan dit befluit ten fpoedigftch door U zal worden gehandelt;

Gedaan in onze Vergadering in den 'Hage den 27 january 1795 j het eerfte jaar der Bataaffche Vryheid.

Heil vi BroederfoJiap\

De provifioneeleRepra:fentanten van het Volk van Holland.

Ter Ordonnantie vaif dezelve.

IS, na voorgaande deliberatie, goedgevonden, dat door het Co;"mitté van 't Algemeen Welzyn en tot de Militaire zaaken, zal worden geëxamineerd en rapport gedaan van her geen behoord gedaan te worden met de Kas van de Landzaaten; waar toe Extraft dezer aan dezelve Commiffie zal gegeeven worden, om te ftrekken tot derzelver narigt.

k- ■ -' - 8 \ 1 : ■ Op

kefimih*

Vitnodiging wi abfente ké* ten.

Vorciim, Schoonhoven^ Brie ll'e, Hoorn, Edant .en

MedembP.L

ÏTat te dom met de Kas. der Landzaaten»

Sluiten