Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Superscriptie was)

Aan de Schouten der refpcclive Dorpen in hetBaiiliuagc, Laricum, lilaricum, Huyzen , Muyderberg, Weesper Carfpel en Hoog Bylmer*

fs gelezen eene Mini ve Van het Committé van Algemeen Welzyn aan i deeze Vergadering gefchreeven in 'sHage den 24 February tengeleide eener Memorie van G. de Vries, Abrahz. Hoofdgaarder van jLands rechten op het Gemaal te Amfteldain enreflbrce van dien by het toinmitté van Algemeen Welzyn ingelevert, „opens de groote zwarigheden en nadeelcn voor den Lande, welke de Publicatie van aeeze Vergadering in dato 14 February 1795 over den vryen

inI!SnVan ai?'c cn R°ggei^eel volgens zyne opinie zoude moeten naar zich fleepen.

VRYHEID. GELTKIIEID. BROEDERSCHAP

Het Committé van Algemeen Welzyn

aan dé Vergadeiing van de Provifioneele Rèprafënïanten van het Volk van Holland. \

BURGER REPR/ESENT ANTEN, ^jaardien wy van den Hoofdgaarder van 'sLands recht op het Gemaal te Amfterdam ontfangen hebben de bygaande ample Memorie, waar in hy betoogd het important nadeel, het welk bet zo notabel Middel van het Gemaal, en verfcheide Perfoonen die daar toe betrekking hebben, tfaan te ondergaan door den vryen invoer van larwe- en Roggemeel, geduurende den loop van dit jaar, van buiten deze Provincie, by U Lieder Decreet van den 14 dezer geaccordeerd, vermeenen wy die Memorie van zodanige eflentie te wezen, dat niet vermogen na te laaten dezelve onder U Lieder voorzigtig oog te brengen; teneinde de bezwaaren daar-in vermeld, nader zouden Kunnen worden overwogen en gedisponeerd, zo als U Lieden ten meeften welzyn van den Lande zullen oordeelen te behooren.

'sHage den 24 Heil en Broederfchap'. February 1795. Onder ftond,

t, n . Het Committé van Al-

Het eerfte jaar gemeen WeJzyn.

der Bataaf- Lager ftond,

fche Vry- Uit naam van het

heid. zelve.

Getekent,

D. van Lae>\

Miflve vdnhet Committé van Algemeen' JVelzyn over de zwarigheden van den vtyen invoer van Tanv en Rogge*

Sluiten