Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i )

riïHEID, CELTKHE1D, BROEDERSCHAP

Vergadering van pro*

vifioneele Reprssfentanten van het Volk van Holland gehouden in 'sHage op den 28 January i79>

Bet eerjle Jaar der Bataaffche Fnheid.

IS door dc Burgers Vredenburg en Kops, den Eed voor de Leden en Minifters deezer Vergadering op giiteren gearresteerd, in handen van den Voorzitter afgelegd; :

r*Yn geëxhibeert, geëxamincert en goedgekeurd de Creden/. tiaalen van Rotterdam voor de Burgers Herman Forften en ^ Tan Daniël Huichclbos van Liender, van Schiedam voor den Burger Tohan Jaeobus Froon, in plaats van den Burger J. S. Loncq, en van Delft voor de Burgers Jan Anthony van Heert»* fcerk en Lambertus Sanderus, en alle dezelve Burgers ingevolge van dien ter deezer Vergadering geadmitteerd.

GEapprobeert weezende dat de Burgers la Faille en vanBaarle, zig qualificeerende te zyn PenfionarinTen van Gorcum en den Brielle refpeclive, ingevolge de gewoonc aanzegt singe aan de Logementen gedaan, zig meede haddenaangeuoaen, om in deeze Vergadering te verfehynen, zyn de Burgers v redenburg, Kops en Decker gecommitteerd om oerzeiver ^redenLi te onderzoeken, en ingevalle daar uit mogt blyken, ciat gemelde Perfoonen niet waren gecommitteerd oï van jegens ce Burgerye zelve, of van wegens Municipahteitenfoor de burgeryen daar toe gequalificeerd, dezelve m het vnencieivue aan te zeggen, dat niemand op eenig ander dan zoodanig bfefentffl ter deeze Veïgadering kon worden toegeiaaten.

De gemelde CommÜrie gereverteerd en verfiag. gedaan hfbemf de, dat aan de Burgers la Faille en van Baarlc de voor,/ verture gedaan zynde, dezelve hadden gedeclareerd, van h* begrip te zyn, dat hunne Credentiaalen niet VOkfowte wgtmt en mitsdien zonder verdere inftantie zig hadden gcaoienieerc, is dezelve Commiflie voor de genomene im®W b&mkh

DE Notulen van gifteren weezendc gerei umeert, zyn dezelve ra eenige veranderingen gearrelceerc.

IN overweeginge genomen zynde, dat niet de reuimtle der Notulen J veel ml verloopt, is gedecreteerd de Burgers Kops, Kool en la Pierre te committeereii, om ae W« van elke Vergadering alvoorens dezelven de gewoonc reauntie pafleeren, met de Secrctariflen of een hunner te examineren, en ten dien einde telkens een uur voor de \ ergacienng byeen , komen; en zal Extract deezer aan de gemelde Comimüie gegeg ven worden. A

Prccildiie der Eed dodr'nieff' vs Leden.

'CrédèJiiaalett.

'Comr,n$~è ótrï ie ffirzci bi $U de 'Btirgcï?. In Fmik en v.i>: Baa'rie over hunne yer/ciiyningi,

RefuMiëi

Commiffie tot frédldblè refumtie van dé Notulen*,

Sluiten