Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over Hand. II: 33.

233

%) Even zoo openbaar is bet ook, dat zij dezen geest aan den gekruisten, geftorven, wederopgeftaanen , en in den Hemel verheerlijkten Heiland verfchuldigd waren. Hij hadt hun dezen geest beloofd, hij hadt hen bevolen, te Jerufalem op denzelven te wachten , en hij hadt zijn woord gehouden„ Hij door de rechterhand " of kracht „ Gods verhoogd zijnde" , zegt Petrus in mijnen text, „ heeft dit uitgeftort, dat gij „ nu ziet en hoort." Ook ziet elk, die oplettend het Nieuwe Testament leest, dat Jesus door zijn lijden, en dood, door zijne opftanding en heenen gaan tot den vader, deze magt ontvong. „ Hij is gehoor„ zaam geworden tot de dood" zegt paulus (*). Ja , tot de dood des kruis ; „ daarom heeft hem ook God uitermate „ verhoogd , en heefc hem een' naam gegc„ ven, welke boven allen naam is 5" en jesus zegt zelf (**): „ Het is u nut, dat ik weg „ gaa; want indien ik niet heengaa , zoo „ en zal de trooster niet tot u komen; „ maar indien ik heen gaa, zoo zal ik hem „ tot u zenden." Indien hij niet geleden

hadt,

(*) PkiKtf. Vb. 3, 9. (**) joh. XVI: 7. P 5

Sluiten