Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(39)

tyd, die aanftelling akoos door Willem de Vyfde gedaan is, en om dac die Stad en groote Jurisdictie tans zonder Bailluw en Dykgraaf zig bevind, waar door ook alle de omliggende voortyds aan de Prins toebehoorendc Polders * zonder behoorlyke bcltiering is.

Verder deerne ik de vryheid aart Uüeden te verzoeken, dat de nodige rcmotie en het aanftellen van een Regeering in de Klundert, behoudens de Rechten van den Menfch, en daarom ook al maar voor ditmaal (op een Revolutionairen of voorflellende wys gedaan mogen worden, om reden, dat wanneer zulks door het Volk by Item noggefcnied, 'er waarfchynlyk geene andere als Aanhangers van Orange aangefteld zullen worden.

Tot welk een en ander, wanneer ik verzekert ben dat ik aan Ulieden geen ongenoegen geven zal, een bekwaam Burger van Dordrecht met my na de Klundert te neem en.

En daar ik by myn zeiven bewuit ben, geen grootheid voor my zeiven te bedoelen, ma^r geheel belangloos, het bovengemelde aan Ulieden verzoek, twyffelik niet, of zal een fpoedig en voordeelig antwoord van Ulieden, ter bevordering van de goede zaak, ontfangen.

In welke verwagting, en bede van Heil en Broederfchap, my noeme

Ulieder goedwillige Mede-

Dordrecht Burger, den 25 Febr. Was geteekend,

1795. Dirk Euyfirs Baflz.

~~VR3CHEID, "~ GELTKHEID,

BROEDERSCHAP.

Aan het Committé van Algemeen Welzyn in 's Hage.

Medeburgers !

Alzo onze Gecommitteerden, tot UL. afgezonden, by ons geretourneerd zyn, ons verklaard hebben, dat UL begeerd te weeten, welke Amptenaaren, voor de komft der Franfche Troupen, vertrokken, en welke noch afwezende en terug zyn.

Zo diend tot antwoord, dat voor de komft der Franfche Troupen van hier vertrokken, en noch abfent zyn :

Den Burger Mr. Pennihgmeefter, Ontfanger der Verpondingen, en tevens Rentmeefter der Domeinen van den Stadhouder.

H. L. van Aysma, dewelke ook, volgens berigt van de drie oude Magiftraatsperfoonen, Stads-Kalfa met zig gevoerd.

K 2 Den

Sluiten