Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3* )

Dus door het ontfangen van deze fom en dan vervolgens 's maandelyks circa ƒ 200000- o- o zouden de pretenfien fueceflivelyk kunnen geliquideert werden.

Door my Ondergetekenden overgezonden by Misfive van 19 February 1795, en op heden den 1 Maart in het Befogne der Committés van Finantie en van Marine ondertekent.

'Getekent, C. Backer Cz. h. —— ^

De Burger Backer, Secretaris van de Admiraliteit te Amfterdam, zal, in gevolge de Befogne op laft van de provifioneele Reproefentanten des Volks van Holland, de dato 27 February laatftleden, op heden, door de Committés van Finantie en van Marine der zelve Reproefentanten, gehouden met hein Secretaris Backer, zorg dragen dat, van de Ordonnantiën ten bedrage van honderd twee en vyftig duizend guldens hem heden ter hand gefteld, mitsgaders van de fomma van, dertig duizend guldens die nog by de Admiraliteit van Amfterdam van vorige Ordonnantiën in Kaffa overig is, en dus te faamen van honderd twee en tachtig duizend guldens, geen ander gebruik gemaakt worde dan ter betaling van verdiende Gagien van het afgedankt en opkomend Zee-Volk i en wel voornamlyk, ter fomma van negen en vyftig duizend guldens, bepaaldelyk voor de reftanten der Soldyen, wegens de, reeds voor eenigen tyd, afgedankte Equipagien van de Fregatten het Zeepaard en de Dolphyn: van drie duizend vier honderd guldens, bepaaldelyk voor de Maandgelden der Equipagien, en van zes honderd zeven en zeventig guldens, bepaaldelyk voor de Koftpenningen aan de Schippers &c. der Kagen, tot de binnenlandfche defenfie geëmployeerd: van agt duizend guldens, bepaaldelyk voor de reftanten der Gagien voor de Matroofen op de Kanonneerboten: van twee en veertig duizend guldens, Bepaaldelyk voor de op den 1 January i?95 verfchenen geweeft zynde drie maanden Monfterrollen van de Schepen binnen 's Lands liggende, en van agt en dertig duizendguldens, bepaaldelyk voor eene maand Gagien die men genoodzaakt zal zyn van direct by het opkomen der Manfchappen ter provifioneele afrekening te geven.

En zal gemelde Secretaris Backer aan deze gezamentlyke Committés het nodig rapport van zyne verrichtingen daar omtrent, zo fpoedig mogelyk, laaten toekomen.

Aftum'sHage- Getekent,

den 1 Maart J> D. Hmcnelbofch van

1795. Liender. Het eerfte jaar K. Havens* t

der Bataaffche % H. van Smaden.

Vryheid. H 2 Tot

Sluiten