Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 39 )

gen voordellen, dan dat dezelve den Staat wederom in dé pofleiïïé van dien zal willen ftellen, immers daar omtrent billyke fchikkingen maken. . Xerwyl eindelyk met öpzigt tot het derde point, 'wy aan* de refpective Ontfangers en Rentmeefters zouden moeten aanfehryven, om hunne funétien wederom te aanvaarden, en de Recepten ten behoeve der Generaliteit te doen, waar omtrent wy van de Franfche zyde te minder difficulteit kunnen voorzien, wanneer' wy in aanmerking nemen het door U Hoog Mog. ten verzoeke der Franfche Rcprtefentanten onlangs gepubliceerde Declaratoir of Arreft, houdende Articul 5 een verbod aan alle Civile en Militaire Agenten van de Franfche Republicq, om eenige Kaffen, toebehoorende aan Steden , Gemeentens of aan het Gouvernement der Vereenigde Nederlanden. Dog hoe wel wy volkomentlyk bezeffen onzen pligt, om de integriteit der Landen aan deze Republicq behoorende, te bewaren, en ons volkomen verzekert houden, dat de Franfche Natie ons in allen deele behulpzaam, zal zyn, kunnen wy egter niet nalaaten Uw Hoog .Mog. te doen remarqueren, dat de Municipaliteit ten T welke door de Franfchen zyn aangeftelt voor de Declaratie van 20 January, welligt zouden kunnen difficulteren onze ordres na te volgen, voor en aleer zy door de Reprcefentanten der Franfche Natie waren ontflagen van de verpligtingen aan de Franfche Natie, welke hun zoude mogen zyn opgelegt, en uit dien hoofde twyffelen wy of wy wel volkomen in onze werkzaamheden zouden kunnen treden, alvoorens deswegens van Gouvernement tot Gouvernement fchikkingen zouden zyn gemaakt.

Het geen wy dus aan de ferieufe overweging van Uw Hoog Mog. overgeven, zynde wy van onze zyde bereid alle gelegenheden te arripieeren, oni te toonen, dat wy ons overtuigt houden, dat de Franfchen geen oogmerk hebben, om aan deze Republicq eenige van haare Bezittingen te ontne-

Waar mede &c.

- Geparapheert,

Frederik Kum/ïus., vt. In den Onder ftond,

Hameden Ter ordonnantie van den

12 Febr. Raad van Staalen der

I70_ * Vereenigde Nederlan-

den.

Getekent,

J. H. Mollerus.

Waar op gedelibereerd zynde,hebben de Gecommitteerden van Holland de voorfz Miffive copielyK

R 2 öVet-

Sluiten