Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H

(31)

vitrmw> geltkheW, Moedeèschjp

Aan de provifioneele Reprefentanten van het Volk van Holland.

Het Committé tot de Vivres, zich onlangs in de noodzakelykheid gebragt ziende, om een Commisfie uit hun midden naar Amfterdam te zenden, ten einde te onderzoeken wat 'er van eene zaak was, welke zeer kwade gevolgen konde gehad hebben, zo vind hetzelve Committé zich verplicht, aan U, Burger-Reprefentanten, daar van

opening te geeven. • L j. ,

De Burger Jean du Boy, woonende te Amfteldanl, Franfchman van geboorte, addresfeerde zich gepasfeerde Woensdag morgen den 19 deezer maand Maart by de Franfche Reprefentanten aldaar, voordragende, zo als hy ons gezegt heeft , en ook by Memorie gefehreeven heek, dat het nodig was iemand deskundig, wierde geauthorilcerc, om de te Amfteldam door ons gekogte Graanen, te examineeren, alzo hy meende zeer wel te weeten, dat 'er voor onze reekening Graan gekogt waren, welke hy, als een Burger „ van Amfteldam , Vriend van de „ waarheid en liefde voor de zegenpralende Franfchen, vermeende met „ te kunnen dienen, en waar in wy zouden kunnen bedrogen «yn;_ proponeerende al verder, om hem, met nog twee Makelaars, tot aiö cxaminatie te authorifeeren.'

De Durver du Boy door de Reprefentanten des Franfchen Volks, naar den Burger Paulus gezonden zynde, en door deeze aan ons geren voyeert zynde, hebben wy best geoordeclt, om eene Commisfie naar Amfteldam te decerneeren, welke op de Burgers Cool en van derjagt -eflag;en zynde, zo hebben deeze de Makelaars de Man en Blaaupot bv zich omboden, en na hun wel expresfelyk afgevraagt te hebben ,of zv in het ceval der aankoop van Graanen, voor reekemhg van oen Lande, neutraal waren, en geene relatie hadden in die affaire met de Makelaars Roos, Bel en Kistemaker, welke onze Commisfie hebbeii uitgevoerd, en daar op een voldoenend antwoord bekomen hebbende, is vervolgens eene qualificatie op hen geflagen om de Graanen, welke reeds gelanden waren, verzeld van den Burger Evert Korthals, fattor te Amfteldam, te examineeren en re doen wegen, en alzo een Declaratoir in te leeveren, op den Eed, by dén aanvang hmnec bediening gedaan* hoedanig zy die partyen zouden bevinden* j.

Niéts is ons aan^enaamer, Burger Reprefentanten, dan Uw te berigten dat wy van de Makelaars de Manen Blaaupot een voldoende Declaratoir hebben ontfangen, waar van wy de eer hebben, hier nevens Copie te Voeeen en het welk wy in het Franfch door een Translateur vertaald, n et een Memorie tot elucidatie aan de Franfche Reprefentanten hebben «zonden, als meede te ondervinden, dat onze Makelaars de Burgers Roos Bel en Kistemaaker, braave eerlyke Mannen zyn, als waar voor zv a't'oos op de Beurs van Amfteldam bekend zyn geweest, terwyl wy integendeel van den Aanbrenger der leugens, byna niets goeds hebben vernomen, en het welk wy ook niet gemenageerd hebben, in onze Memorie aan de Franfche Reprefentanten te laaten invloeyen.

Wy hebben nodig geoordeeld, om dit tot fatisfactie voor de brave Amfteldamfche Makelaars Roos, Bel en Kistemaaker aan deeze Vergadering te moeten voordraagen, op dat wanneer hun het vertrouwen door zodanige verkeerde aantygïng eenigzints mogt geleeden. hebben, hier door volkomen herfteld worde, wy zyn dit -aan hunne braafheid

verfchuldigd! . . . H

Wy hebben, Burger-Reprefentanten, in een vorig ampel rapport op-

fren-eeven, het geen^door ons verricht is. Welke aankoop vari

Graanen, befteedingen van Schoenen, Laarfen, enz. door ons zyn gedam Odert dien tyd zyn wy niet minder werkzaam geweest, en hebben het genoegen Ulieden te berichten , dat wy dagelyks voortgaan , met

Sluiten