is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve van ets-kundige uitspanningen, of Verzameling van plaatjens [...] met bijgevoegde verhandelingen, de teken- en ets-kunde betreffende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1' ( 87 }

[E~ïet doet den Uitgeever deezer Plaatjens leed, dat hij Me afbeeldingen der, daarin voorkoomende Voorwerpen, niet heeft kunnen completceren, door , bij den Schilder 'fan Zwanenburg, en den Doctor Gerrit, ook het Portrait ivau Leydens grooten Dichter Elias van Boor en, (om zijne uiitgegeevene- en onuitgegeevene Werken , op den LeydfchcnPamas, naast eenen Datheen, en anderen, met roem Jbekend) te voegen ; doch alle, reeds in vroeger tijd laangewendde moeite om hem overtehaalen, tot het zitten woor zijne afbeelding, is te vergeefs geweest; eens hadt ihij zich ten hnizp van 'den Uitgeever vervoegd, doch, zodra vernam hij niet met welk inzicht men hem gerequireerd hadt, of de goede Dichter verdween, en zondt des ónderen daags dit merkwaardig briefjen; 't welk als nog onder den Uitgeever berustende is, en als eene zeldzaamheid bewaard wordt:

Eerzaam Heer Burger Kikkert Op u verZoek er Ken iKke Burger KiKKert Uwe Als Schilder

Geloof iK Gy Zyt Een Goct potret MiKKer ; Gy Noemt my Poëet Na den trant f 'En ik Wil Niet Hangen aan de Want \ En dat voor Al by een Groot Heer ï Ik bedank U Wel DeegelyK voor deeze Keer (*)

u Dienaar E. v. booren 15 october 179 .

Dcc-

I (*) Het ligt te zien , dat wij met betrekking tot zulk een Dichter «ons de vrijheid niet toegekend hebben , om iets in de fpelb'ng of in het i'.plaatfcn der Hoofdletteren te veranderen , noch ook eenige ziöfcheidingstiekens te voegen daar den Dichter zulks overtollig rekende.