Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-

ordinaire Gedeputeerden °ter Gcnenlkeit, óm tegen, naar vermogen te viguleeren; waar van b extract dezer aan welgemelde Heeren, tot informa tie en nangt zal worden kennis gegeeven.

Accordeert met voorfz.

(Getekent)

IV. B. de BeveretU

t J^ln °P fd,e!ibe1'Csrd zynde » hebben de Gecommit. lui c<^ëh "ov tmd' C" ™ ^llnné, devoorfS ^fSS^0^^' °m i15 den ^nbrcedei

Go^e'v^l^^r™11^ S°edSevonden en verdaan dat

den Rond vt T " gCZ0Rden zal Worden aM

w Staate, tot narist.

for riOPrSerdolvecrd k de Gedeputeerden deez'er Vènraderinö er Generalist te geladen, de bewondering deeS?VerfaS te betuigen dat zo iets op den 23 Febmnrv heeft kun r^ torg den gerefolveerd; dat daar uit eene duidelyk intentfe t l" verwarring te veroorzaken: en dat men dan wag^en za dat 'e? andere Gedeputeerden uit Zeeland ter Generalifeit zul en zvn aangekomen, en nader over den waaren toeftand ^n zaaken ^ Zeeland zal zyn geïnformeerd om over die zaak te LiKlderl!

Geleezen een: Extract uit de Refolutien van hun Hoog Mode dato 2 Maart 1.795 Copielyk door de GedZ^tn ter Generaliteit in deeze Vergadérihl ovei-enomenbèhe zende eene Refolutie van de Staaten' vin Ze^fandTn 'z Fe" bruary 1795 waarby gemelde Staaten hunne Gedeputeerde ter Generaliteit gelaften te declareeren, dat zy m^Sdevam de veranderde omftandigheeden, hunne ddfe&fcgffiSiSdc? over de fomma van 5260717- 16- 3. en van 600000 0-0 tof Eqmpagie en tot binnelandfche defenfie refpeetivelyk insevoto de Petitiën yan 3 January laaftleeden vertrouwende dat hun lu L met zal itrekkeji ter praejuditie ten aanzien vau den oom de jd van 9 weeken en dat zy dan niet zullen geoSdedd wor en fulzwvgend m de vooorfz Petitie te hebben geconfemeerd Bier na breeder geinfereerd. . . .' s^umenteeia,

Gelykheid, Vryheid, Broederfchapi

Extract uit het Regifter der

Refolutien van de Hoog Mog. Heeren Htaaren Generaal der Vefeenigde Neder* landen.

Luna dén 1 Maart 1793, Het eerfte Jaar der Bataaffche Vryheid.

T\e Gedeputeerden van Zeeland, hebben ter Vergadering ingebragt 'en laaten leezen, de Refolutie van de Hee* Ten Staaten hunne Principaalen; houdende de reedenen f H 2 Waaf-

f t

Decreet Generaliteit! Refolutie op Refolutie Staten van Zeeland inhoudendende deliberatien fommd's Eqmpagie en Binnelandfche defenfie,

Sluiten